Spolek rodičů

IČ: 64934268
Kontakt: spolek@gpjp.cz

Sdružení rodičů a přátel GPJP je dobrovolným neziskovým nepolitickým sdružením rodičů, zákonných zástupců studentů a občanů, kteří se zajímají o výuku a výchovu dětí a mládeže a o práci a rozvoj školy. Sdružení je na základě stanov právnickou osobou podle českého práva a je registrován u Ministerstva vnitra od 25. 3. 1996. Ve školním roce 2017/2018 bude upravena legislativa dle NOZ.

Cílem naší činnosti je účinná dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání. Podporujeme vzájemnou komunikaci, koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, učitelů, vedení školy a případných dalších subjektů, které souvisí s činností školy. Přispíváme finančně i materiálně v rámci možností ke zkvalitnění činností a akcí školy. V roce 2016 přispělo SRPGPJP Spolek škole částkou 156.000,- Kč, která byla použita na pohoštění studentů o maturitách, branně – turistický kurz a úvodní soustředění prvních ročníků, odměny studentům (účastníkům soutěží, projektů, výborný prospěch), sportovní akce školy – pronájem sportovišť, výměnné zájezdy do Německa a Francie, vybavení jedné třídy IT technikou, podporu školního časopisu, ostatní školní akce, příspěvky soc. slabým žákům na akce školy.

SRPGPJP seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování, předkládá podněty a doporučení k chodu školy a zlepšování školního prostředí.

Příspěvky

Vážení rodiče, máte‑li dobrou vůli pomoci našim dětem, pošlete příspěvek ve výši 800,- Kč na účet SRPGPJP u ČS 1935860369/0800. Jako variabilní symbol prosím uvádějte číslo dle aktuální třídy, kterou Vaše dítě navštěvuje, do poznámky napište jméno dítěte a jeho třídu. Děkujeme Vám.

Třída Variabilní symbol pro šk. rok 2017/18   Třída Variabilní symbol pro šk. rok 2017/18
prima A 11   sexta A 61
prima B 12   sexta B 62
sekunda A 21   septima A 71
sekunda B 22   septima B 72
tercie A 31   oktáva A 81
tercie B 32   oktáva B 82
kvarta A 41   1. C 13
kvarta B 42   2. C 23
kvinta A 51   3. C 33
kvinta B 52   4. C 43

Za Sdružení jedná výbor, který se skládá ze tří členů:

  • předseda: Mgr. Kateřina Kotasová
  • místopředseda: MUDr. Lucie Vančurová
  • pokladník: Mgr. Jitka Smejkalová

Podrobnější informace, dotazy nebo připomínky na spolek@gpjp.cz.