Spolek rodičů

IČ: 64934268
Kontakt: spolek@gpjp.cz

Spolek rodičů a přátel GPJP je dobrovolným neziskovým nepolitickým sdružením rodičů, zákonných zástupců studentů a občanů, kteří se zajímají o výuku a výchovu dětí a mládeže a o práci a rozvoj školy. Spolek je na základě stanov právnickou osobou podle českého práva a je registrován u Ministerstva vnitra od 25. 3. 1996 a dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. následně zapsán u rejstříkového soudu.

Cílem naší činnosti je dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání. Podporujeme moderní způsoby výuky a podnětné prostředí pro vzdělávání našich dětí. Přispíváme finančně i materiálně ke zkvalitnění činností a akcí školy. Podporujeme vzájemnou komunikaci, koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, učitelů, vedení školy a případných dalších subjektů.

Spolek také seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování, předkládá podněty a doporučení k chodu školy a zlepšování školního prostředí.

Ve školním roce 2017/18 přispěl Spolek škole částkou 286.000,- Kč, která byla použita na jazykové kempy, sportovní akce a kurzy, vybavení učeben IT technikou, odměny studentům za soutěže, projekty a výborný prospěch, výměnné zájezdy do Německa a Francie, podporu školního časopisu, dramatického a šachového kroužku a na příspěvky sociálně slabým studentům na povinné akce školy.

Příspěvky

Vážení rodiče, zapojte se prosím i vy. Máte‑li dobrou vůli pomoci našim dětem, pošlete příspěvek ve výši alespoň 500,- Kč ročně (ideálně 1000,- Kč) na účet Spolku vedeného u ČS 1935860369/0800. Jako variabilní symbol prosím uvádějte číslo dle třídy, kterou Vaše dítě navštěvuje (toto číslo bude stejné po celou dobu docházky vašeho dítěte, proto můžete zřídit i trvalý příkaz na celou školní docházku vašeho dítěte), do poznámky prosím napište jméno dítěte a jeho třídu.
V případě, že se rozhodnete přispět formou daru, rádi vám vystavíme darovací smlouvu.

Děkujeme vám všem, kteří se zapojujete!

Třída Variabilní symbol pro šk. rok 2018/19   Třída Variabilní symbol pro šk. rok 2018/19
prima A 12018   sexta A 12013
prima B 22018   sexta B 22013
sekunda A 12017   septima A 12012
sekunda B 22017   septima B 22012
tercie A 12016   oktáva A 12011
tercie B 22016   oktáva B 22011
kvarta A 12015   1. C 32018
kvarta B 22015   2. C 32017
kvinta A 12014   3. C 32016
kvinta B 22014   4. C 32015

Za Spolek jedná Výbor, který se skládá ze tří členů:

  • předseda: Mgr. Kateřina Kotasová
  • místopředseda: MUDr. Lucie Vančurová
  • pokladník: Mgr. Jitka Smejkalová

Minimálně 2x ročně se schází Kolegium rodičů. Každá třída je v Kolegiu zastoupena rodičem zvoleným na třídních schůzkách. Jednání Kolegia jsou volně přístupná a může je navštívit každý rodič.

Seznam členů Kolegia pro školní rok 2018/19 naleznete zde

Podrobnější informace, dotazy nebo připomínky na spolek@gpjp.cz.