Výchovné poradenství

Vážení studenti a rodiče,
v naší škole je zaveden systém výchovného poradenství, v rámci kterého jsou poskytovány studentům a jejich zákonným zástupcům (rodičům) poradenské a konzultační služby v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům a jejich zákonným zástupcům. Jedná se převážně o prevenci výukových a výchovných obtíží, řešení školního neúspěchu, vytváření vhodných podmínek pro tělesný, psychický a sociální rozvoj osobnosti, prevenci rizikového chování, zmírňování důsledků případného zdravotního postižení, kariérové poradenství a pomoc v krizových situacích studentům a zákonným zástupcům (rodičům). Většinu těchto služeb poskytuje škola ve spolupráci s pedagogickopsychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10, 224 228 403 Mgr. Lýdia Jarkovská.
Do výchovného poradenství je zahrnuta i péče o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami. Jedná se především o studenty s SPU (specifické poruchy učení), případně s SPCh (specifickými projevy chování). Tito studenti mohou být vzhledem ke svému oslabení při výuce zohledněni či integrováni. Při zohlednění je k jejich oslabení přihlédnuto komplexně, při integraci je také ke specifickým potřebám přihlédnuto komplexně a navíc jsou studentovi vypracovány podle potřeby individuální vzdělávací plány (IVP) v konkrétních předmětech, kterých se oslabení bezprostředně týká. Ve stejném duchu je poskytována případná péče o mimořádně nadané žáky.
Výchovná poradkyně školy dle doporučení pedagogicko‑psychologické poradny či speciálně
pedagogického centra stanoví, kterých předmětů se bude zohlednění týkat. Ve vybraných předmětech je výchovnou poradkyní, učitelem daného předmětu, zákonným zástupcem studenta či zletilým studentem vypracován IVP pro výuku daného předmětu či celku studia. Všechna navrhovaná pedagogická opatření jsou projednávána se studentem a jeho zákonnými
zástupci a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.

Vaše dotazy a náměty můžete kdykoliv sdělit na 224239061, lin. 13, 603259158 nebo na mail
zastupkyne@gpjp.cz, rydlovahana@seznam.cz.
PhDr. Hana Rýdlová
zástupkyně ředitelky a výchovná poradkyně GPJP

Dokument ke stažení najdete ZDE

Pro zařazení do integrace či zohlednění je třeba splnit tyto podmínky:

 • Student musí doložit své oslabení platným potvrzením z pedagogicko‑psychologické poradny (PPP) či speciálního pedagogického centra (SPC) ne starší jednoho roku.
 • Zpráva musí obsahovat potvrzení a závěr z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření. Dále zpráva musí obsahovat dobu trvání její platnosti. Pokud tomu tak není, platnost potvrzení je automaticky 2 roky. Potvrzení musí být originál ne pouhá kopie. Zprávy a potvrzení od klinických psychologů, psychiatrů či psychologů nepracujících v PPP či SPC nelze dle zákona považovat za platné, ale je možné jej použít v případě jiných problémů.
 • Toto potvrzení odevzdávají studenti, resp. jejich zákonní zástupci osobně do rukou výchovné poradkyně PhDr. Hany Rýdlové
 • Zákonní zástupci studentů a zletilí studenti jsou povinni (pokud zohlednění či integraci žádají) písemně požádat o zařazení do integrace či o zohlednění řediteli školy.
 • Pokud je žádost oprávněná, rozhodne ředitel školy o zařazení do integrace či zohlednění. Zákonní zástupci žáka či zletilí studenti obdrží rozhodnutí ředitele školy o jejich zařazení do
  integrace či zohlednění.
 • Bez platného potvrzení a bez písemné žádosti nelze přihlížet k jakémukoliv oslabení či postižení a na žáka je pohlíženo jako na zcela zdravého bez specifických vzdělávacích potřeb. Výchovná poradkyně školy dle návrhu zprávy stanoví, kterých předmětů se bude integrace
  či zohlednění týkat. Ve vybraných předmětech je výchovnou poradkyní, učitelem daného předmětu, zákonným zástupcem studenta či zletilým studentem vypracován IVP pro výuku daného předmětu či celku studia. Všechna navrhovaná pedagogická opatření jsou
  projednávána se studentem a jeho zákonnými zástupci a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.