Český jazyk a literatura

Předmět je rozdělen na tři disciplíny – literární výchovu, jazykovou výchovu a komunikační a slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, ale zároveň jsou ve výuce často propojovány.

Studenti jsou vedeni k získání zejména následujících kompetencí:

  • interpretovat literární text s využitím literárněvědné terminologie
  • vyjadřovat se ve formě mluvené i psané adekvátně ve vztahu k příslušné komunikační situaci
  • spolupracovat v rámci týmu na zadaném výstupu (např. třídní zpravodaj, divadelní scénka)
  • orientovat se v dějinách české i světové literatury
  • zaujímat k různým jazykovým sdělením vlastní postoj

Podmínky klasifikace

Srovnávací test z jazyka a literatury - 1,0 (píšou všichni studenti kromě maturitního ročníku) - neúčast možná jen v případě delší nemoci, v takovém případě student píše v náhradním termínu. Pokud je výsledná známka nedostatečná, bude studentovi snížena známka v celkové klasifikaci o jeden stupeň.

Hodnocení:
100 - 89%= 1
88 - 77%  = 2
76 - 63%  = 3
62 - 50%  = 4
49 - 0%    = 5

Srovnávací test ze slohu - 1,0 (píšou všichni studenti kromě maturitního ročníku) - neúčast možná jen v případě delší nemoci, v takovém případě student píše v náhradním termínu.

Dva didaktické testy - 1,0 (píšou všichni studenti maturitního ročníku) - neúčast možná jen v případě delší nemoci, v takovém případě student píše v náhradním termínu.

Podobu, počet a váhu známky u dalších klasifikovaných výkonů určuje každý jednotlivý vyučující (např. menší testy, kratší slohové práce, aktivita, ústní zkoušení).

 

Školní kánony

Soutěže, projekty

Studijní materiály

K maturitě

Školní vzdělávací program