Volitelné předměty na rok 2019 - 2020 pro septimy a 3.c

Seznam volitelných předmětů na rok 2019 - 2020 pro septimy a 3.c ve formátu pdf ZDE

1. SL - Literatura a film
PRO: studenty, kteří si chtějí prohloubit své znalosti o literatuře a filmu, chtějí v literatuře (i filmu) najít co nejvíc toho, co jim dílo může dát; pro studenty, kteří si chtějí prohloubit své znalosti k ústní maturitní zkoušce z češtiny.
CÍLE: Budeme se zabývat analýzou literárních děl s důrazem na texty školního kánonu, ke zlepšení interpretačních schopností nám poslouží také filmová adaptace literárního díla. Studenti si zdokonalí své dosavadní znalosti komplexní analýzy textu podle struktury ústní maturitní zkoušky a dozvědí se základní poznatky o analýze filmu.

2. FCE - First Certificate in English
Příprava na zkoušky Cambridge zkoušky FCE na úrovni B2. Probírání vzorových testů a rozbor jejich zvládnutí v oblasti čtení, poslechu, gramatiky, eseje a ústní části. Rozšiřování slovní zásoby nutné pro zvládnutí těchto testů. Seminář je určen pro studenty na vyšší úrovni AJ.
Škola spolupracuje s jazykovou agenturou Cambridge P.A.R.K. Na začátku školního roku se studenti závazně přihlásí na zkoušku a na jaře 2020 ji absolvují v budově naší školy nebo v květnu či červnu na naší nebo jiné škole. V listopadu nebo lednu probíhá mock test (cvičný test), ve kterém studenti získají výsledky, které jim pomohou zaměřit se na oblasti, ve kterých se chtějí zlepšit před finálním testem.

3. CAE – Certificate in Advanced English
Příprava na zkoušky Cambridge zkoušky CAE na úrovni C1. Probírání vzorových testů a rozbor jejich zvládnutí v oblasti čtení, poslechu, gramatiky, eseje a ústní části. Rozšiřování slovní zásoby nutné pro zvládnutí těchto testů. Seminář je určen pro studenty na vyšší úrovni AJ.
Škola spolupracuje s jazykovou agenturou Cambridge P.A.R.K. Na začátku školního roku se studenti závazně přihlásí na zkoušku a na jaře 2020 ji absolvují v budově naší školy nebo v květnu či červnu na naší nebo jiné škole. V listopadu nebo lednu probíhá mock test (cvičný test), ve kterém studenti získají výsledky, které jim pomohou zaměřit se na oblasti, ve kterých se chtějí zlepšit před finálním testem.

4. STt - Překladatelský seminář
Překlad textů (AJ‑ČJ, ČJ‑AJ) z oblastí práva, psychologie, sociologie, politologie, lingvistiky, religionistiky, žurnalistiky a krásné literatury. Základy teorie překladu z obou jazyků. Překlady kratších textů do anglického jazyka. Editační práce. Spolupráce ve dvojicích a teamu. Seminář je určen pro zájemce o studium humanitních oborů s pokročilejší úrovní angličtiny.

5. EE – English Emergency
Seminář zaměřený na opakování všech gramatických jevů od základu. Procvičení ovedností potřebných k úspěšnému složení maturitní zkoušky - reading, writing, listening, speaking.
Rozšíření slovní zásoby k maturitním okruhům. Seminář je primárně určen pro studenty nižších skupin A4 - A6 a je zaměřen především na opakování látky. Vhodné i pro studenty, kteří potřebují získat větší jistotu v mluveném projevu.

6. Nk - Seminář německého jazyka
Seminář je zaměřený na mluvený projev v německém jazyce. Důraz je kladen na témata související s ústní maturitní zkouškou a s mezinárodními jazykovými zkouškami minimálně úrovně B1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Seminář vede k rozšíření slovní zásoby k tématům zachycujícím běžné životní situace a k novým poznatkům z reálií německy mluvících zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Lucembursko). Součástí je také literární blok seznamující studenty s nejvýznamnějšími epochami a vybranými díly v německy psané literatuře.

7. BD - Noch besser in Deutsch
Seminář je primárně určen pro studenty méně pokročilých jazykových skupin s cílem podpořit jazykovou výuku studentů především 4 letého studia. Je zaměřen na opakování a prohlubování látky, která je součástí běžných hodin německého jazyka. Věnuje se rozvoji základních jazykových dovedností jakými jsou čtení, psaní, poslech a mluvení. V semináři se věnujeme opakování základních gramatických jevů a procvičování jazykových dovedností potřebných k úspěšnému složení maturitní zkoušky, závěrečných testů z německého jazyka nebo mezinárodních jazykových zkoušek úrovně minimálně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Součástí je rozšíření slovní zásoby v souladu s uvedenou jazykovou úrovní. Seminář je vhodný také pro studenty, kteří potřebují získat větší jistotu v mluveném i psaném projevu.

8. DLF - Příprava na maturitní zkoušku a mezinárodní zkoušky DELF B1‑B2:
1. Seminář je určen jednak studentům, kteří jsou na úrovni A2 a rádi by se připravili na zkoušku ve Francouzském institutu DELF junior B1‑B2.
Juniorská verze zkoušky DELF má stejnou strukturu jako DELF pro dospělou veřejnost. Rozdíl je pouze v tématech, která jsou přizpůsobena zájmovým oblastem mládeže. Zkouška je určena pro studenty druhého stupně základních škol a středních škol a získaný diplom má stejnou platnost jako diplom ze zkoušky DELF pro dospělou veřejnost.
Jednotlivé úrovně zkoušek jsou nezávislé a kandidáti se mohou zapsat na jakoukoliv zvolenou úroveň. V každé úrovni jsou hodnoceny čtyři jazykové kompetence: poslech, mluvený projev, porozumění textu a písemný projev. Složení této zkoušky vám umožní lepší přístup ke studiu ve frankofonních zemích, ale i na českých vysokých školách se zaměřením na francouzský jazyk a v neposlední řadě lepší uplatnění na trhu práce.
2. Tento seminář je zároveň vhodný pro studenty, kteří budou skládat jak společnou či profilovou maturitní zkoušku z francouzského jazyka, kde jsou hodnoceny tytéž jazykové kompetence: poslech, mluvený projev, porozumění textu a písemný projev.

Ideální variantou k úspěšnému složení zkoušek je absolvování dvouletého běh u semináře, kde jsou průběžně probrána všechna témata vyžadovaná jak u maturitní zkoušky, tak i u mezinárodní zkoušky DLF.

9. Šk - Seminář španělského jazyka
V semináři ze španělského jazyka si studenti rozšíří slovní zásobu, řečové dovednosti, mluvní pohotovost, praktické zvládnutí gramatických struktur a reálií španělsky mluvících zemí v takovém rozsahu, aby byli schopni španělsky komunikovat v běžných komunikačních situacích. Předmět je vhodný pro studenty, kteří chtějí z předmětu maturovat. Součástí výuky je upevnění, prohloubení a procvičení témat k maturitě formou písemného vypracování maturitních témat.

10. Eš - Seminář „emergencia“
Seminář zaměřený na opakování všech gramatických jevů od základu. Procvičení dovedností potřebných k úspěšnému složení maturitní zkoušky- čtení, psaní, poslechy, mluvení. Rozšíření slovní zásoby k maturitním okruhům. Seminář je primárně určen pro studenty nižších skupin a je zaměřen především na opakování látky. Vhodné i pro studenty, kteří potřebují získat větší jistotu v mluveném projevu.

11. Lat - Seminář latiny
Seminář pro začátečníky i pokročilé. Výuka latiny je určena pro zájemce o širší a hlubší humanitní vzdělanost, ke které přirozeně patří znalost latiny a antické kultury. Studium latiny učí specifickým způsobem myslet o jazyce a vnímat jazyk jako takový, a proto usnadňuje osvojování si dalších jazyků. Pravidelné studium latiny vede k celoživotně potřebným studijním návykům a ke komplexnímu rozvoji myšlení. Část semináře je věnována antické kultuře a reáliím. Seminář ocení nejen ti, kdo zvažují studium humanitních a jazykovědných oborů, ale jistě také adepti právních věd, medicíny a přírodovědných oborů.

12. SSv - Seminář společenských věd a filosofie
Seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo prvních dvou , resp. třech ročníků, jehož zvládnutí je předpokladem rozumění tématům semináře z hlediska jejich vztahu k celku lidské zkušenosti a potřeby orientovat se v sobě i v okolním světě. V semináři je kladen důraz na uvědomění si historických, sociálních i individuálních předpokladů problémů, které jsou v jednotlivých společenských vědách tématizovány, a zároveň jde o pokus uvědomit si, a tak i překlenout, parciálnost vědy jako takové. Studenti jsou vedeni k důsledně kritickému přístupu ke každodennosti a jejímu nesamozřejmému založení, důslednému čtení a rozumění, a tudíž ke schopnostem rozpoznat, resp. ubránit se manipulativnímu tlaku ze strany společnosti. Seminář je určen nejenom pro ty, kteří chtějí z předmětu maturovat, studovat na vysoké škole společenskovědního zaměření, ale i těm, kteří budou skládat scio testy v přijímacích zkouškách na VŠ a všem těm, kteří chtějí rozumět!

13. SD - Světové dějiny od r. 1945 do současnosti v souvislostech (Od jaderné zbraně k islámskému státu)
Náplní semináře je podrobné vysvětlení vývoje světových dějin od druhé světové války do současnosti, přičemž důraz je kladen na to, aby se žáci dokázali dobře zorientovat v současném globálním světovém vývoji, rozpoznali kořeny současného stavu a uvědomili si i možné cesty dalšího vývoje.
(Mezi klíčové probírané otázky patří bipolární rozdělení světa po druhé světové válce, vznik jaderné zbraně, korejská válka, Suezská krize, válka ve Vietnamu, vznik a vývoj Izraele, otázky Číny, Dálného východu, dekolonizace světa...válka na Ukrajině, ISIS.)

14. SRG - Seminář z regionální geografie
Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí o regionech a významných státech světa. Náplní budou témata z fyzické geografie (v makro i mikroregionálním pohledu), geografie obyvatelstva a sídel a ekonomické geografie (ekonomická struktura, cestovní ruch). Cílem semináře je zachytit jak specifika jednotlivých celků (analytickou metodou), tak podat komparativní pohled na jejich inter a intraregionální uspořádání a vztahy. Součástí semináře bude také exkurze do vybraného příhraničního regionu.

15. SVv - Seminář výtvarné výchovy
Seminář Výtvarné výchovy je orientován především na prohloubení studia proměn současné a historické vizuální kultury, která tvoří nedílnou složku světa, ve kterém žijeme. Pomocí průřezových témat propojuje běžnou vizuální zkušenost, kterou zakoušíme, s rovinou výtvarného umění a jeho historií. Prostřednictvím přednášek, diskuzí, studia literatury, aktivní výtvarné tvorby a návštěv aktuálních výstav a galerií, je maximálně rozvíjena vizuální gramotnost, která je potřebná k mediální orientaci a k utváření estetické citlivosti. Nedílnou složku tvoří mezioborové propojení výtvarného umění s běžnou součástí našich životů, jakým je například architektura a její vztah k prostoru nebo mimoevropské umění a náš vztah k jiným kulturám. Toto propojení povede studenty ke schopnosti interpretace vizuálních znaků a kódů okolo nás a ke schopnosti vytvářet si tak svůj názor na kvalitu těchto vjemů.

16. SVP - Seminář Vztahy v přírodě
V semináři jsou probírána témata, která nejsou součástí základních hodin biologie. Dělí se na část ekologickou a etologickou. Studenti budou mít možnost seznámit se základní ekologickou problematikou, s jednotlivými ekosystémy a vztahy, které se v nich uplatňují. Pozornost bude věnována i vlivu člověka na životní prostředí, jeho ochraně a trendu trvale udržitelného rozvoje. V rámci této části bude řešena problematika ohrožených druhů rostlin a živočichů, otázka jejich pašování a ilegálního lovu či zabíjení. Součástí budou i situační hry, analýzy aktuálních ekologických problémů i pozorování vlastního vlivu na životní prostředí (spotřeba vody, obalů apod.). Etologická část semináře poskytne prostor seznámit se základními metodami etologického výzkumu, domestifikovanými druhy i mechanismy vrozeného a získaného chování živočichů, včetně člověka. Studenti budou mít možnost pochopit, proč zvířata reagují na konkrétní situaci určitým způsobem a etologii v praxi si budou moci vyzkoušet i při pozorování jimi vybraného živočicha.

17. SCh - Seminář chemie
V semináři budou probírána témata, která nejsou součástí základních hodin chemie. Jedná se o analytickou chemii, zabývající se chemickým složením látek. Součástí této kapitoly budou 4 laboratorní cvičení, kde budou mít studenti možnost vyzkoušet si získané znalosti v praxi. V druhé části se zaměříme také na chemickou strukturu, termodynamiku a chemické rovnováhy, názvosloví složitějších anorganických sloučenin, vyčíslování redoxních rovnic a chemické výpočty. Tyto kapitoly jsou součástí profilové maturitní zkoušky a i většiny přijímacích zkoušek na chemické, lékařské, farmaceutické a zemědělské obory vysokých škol.

18. SF - Seminář fyziky
Seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo fyziky probírané na gymnáziu a je určen pro studenty 3. i 4. ročníku, kteří mají o obor zájem nebo uvažují o maturitě z fyziky či se připravují na VŠ studium přírodovědného či technického zaměření. Cílem semináře je umožnit studentovi komplexní pohled na fyziku jako jednu z přírodních věd, poznat hlouběji metody práce ve fyzice a aplikace základních fyzikálních poznatků v praxi.

19. SM - Seminář matematiky
Seminář pro studenty, kteří uvažují o maturitě z matematiky, studiu VŠ, kde bude matematika jedním z hlavních studijních předmětů. V semináři půjde o prohloubení a rozšíření znalostí z matematiky, o kvalitní přípravu k profilové části maturity z matematiky na GPJP.

20. RM - Repetitorium matematiky I
Seminář pro studenty 3. ročníku, kteří si chtějí procvičit a upevnit své znalosti z hodin matematiky či uvažují o maturitě z matematiky ve společné části maturitní zkoušky nebo o studiu na vysoké škole, kde matematika nepatří mezi hlavní studijní předměty. Seminář opakuje znalosti z 1. ročníku a průběžně procvičuje látku M 3. ročníku. Tento seminář má pokračování ve 4. ročníku: Repetitorium matematiky II pro 4.ročník

21. Prg - Seminář programování a IVT
Seminář je zaměřen jednak na základy programování – algoritmizace úloh, základní programové konstrukce, práce s daty v konkrétních programovacích jazycích, jednak na aktuální témata v informatice, jejichž zpracováním se rozšíří základní učivo informatiky (např. LAN, WiFi a mobilní sítě, bezpečnost v sítích, autorská práva na internetu, programování pro MS Office, pokročilá práce s operačními systémy). Seminář bude probíhat částečně formou praktické výuky, částečně formou studentských prezentací. V případě zájmu studentů se předpokládá i příprava na maturitní zkoušku z informatiky.

22. Dg – Zobrazovací metody
Seminář je zaměřen na rozvíjení prostorové představivosti, metody řešení planimetrických i stereometrických úloh, základní metody deskriptivní geometrie a jejich využití nejen ve stavební praxi. Seminář je vhodný nejen pro studenty se zájmem o studium architektury, stavebnictví, strojírenství nebo matematiky na vysoké škole. Mezi probíraná témata patří:
Prostorová představivost: Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin. Prostorové řešení úloh. Řezy těles. Základní postupy při řešení stereometrických úloh.
Zobrazení v Eukleidovské rovině: Shodnosti. Podobnosti. Osová afinita. Středová kolineace. Kruhová inverze. Využití zobrazení při řešení geometrických úloh synteticky.
Promítání: Vztah mezi skutečností, modelem a jeho průměty. Mongeovo promítání. Kótované promítání. Pravoúhlá axonometrie. Pomůcky využívané v deskriptivní geometrii.
Kuželosečky: Zavedení kuželoseček. Základní konstrukce kuželoseček. Vlastnosti kuželoseček a jejich význam nejen ve stavební praxi.
Tělesa: Mnohostěny. Základní rotační tělesa. Tvorba modelů.

Přihlášení seminářů

provedete na tomto odkazu