Semináře němčina pro školní rok 2018/19

Seminář německého jazyka 3. ročník

Seminář je zaměřený na mluvený projev v německém jazyce. Důraz je kladen na témata související s ústní maturitní zkouškou a s mezinárodními jazykovými zkouškami minimálně úrovně B1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Seminář vede k rozšíření slovní zásoby k tématům zachycujícím běžné životní situace a k novým poznatkům z reálií německy mluvících zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Lucembursko). Součástí je také literární blok seznamující studenty s nejvýznamnějšími epochami a vybranými díly v německy psané literatuře.

Seminář německého jazyka 4. ročník

Seminář rozšiřuje poznatky a jazykové kompetence získané během studia jazyka. Zaměřuje se na mluvený projev ve formě monologu, dialogu, popisu obrázků a reakcí na otázky. Učí studenty reagovat přirozeně v běžných situacích při pobytu v zahraničí či rozhovorů s rodilými mluvčími. Prohlubuje znalosti získané v semináři německého jazyka ve 3. ročníku v oblasti reálií německy mluvících zemí a německy psané literatury.

Možným výstupem je individuálně či hromadně organizovaná jazyková zkouška Goethe- institutu úrovně B1 zvaná Zertifikat Deutsch.

Noch besser in Deutsch

Seminář nabízíme pro 3. ročník a 4. ročník.

Seminář je primárně určen pro studenty méně pokročilých jazykových skupin s cílem podpořit jazykovou výuku studentů především 4 letého studia. Je zaměřen na opakování a prohlubování látky, která je součástí běžných hodin německého jazyka. Věnuje se rozvoji základních jazykových dovedností jakými jsou čtení, psaní, poslech a mluvení. V semináři se věnujeme opakování základních gramatických jevů a procvičování jazykových dovedností potřebných k úspěšnému složení maturitní zkoušky, závěrečných testů z německého jazyka nebo mezinárodních jazykových zkoušek úrovně minimálně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Součástí je rozšíření slovní zásoby v souladu s uvedenou jazykovou úrovní. Seminář je vhodný také pro studenty, kteří potřebují získat větší jistotu v mluveném i psaném projevu.