Malá maturita pro kvarty osmiletého studia Gymnázia prof. Jana Patočky

 

Koncept: Každý žák čtvrtého ročníku osmiletého studia bude skládat závěrečnou zkoušku z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a matematiky. Žáci kvart během zkoušek musí prokázat připravenost zvládnout celek učiva nižšího stupně gymnázia, v ústní části schopnost prezentovat své znalosti a formulovat své názory v českém i anglickém jazyce. Výsledky těchto zkoušek budou součástí závěrečného hodnocení za 2. pololetí IV. ročníku. Výsledné známky každé zkoušky budou tvořit jednu třetinu závěrečného hodnocení za 2. pololetí v daném předmětu.  Zároveň žák dostane samostatné výstupní hodnocení z těchto předmětů, jehož obsahem budou pouze výsledky závěrečných zkoušek.

Struktura zkoušky z českého jazyka:

 • Zkouška z ČJL se skládá ze třech částí, které tvoří výslednou známku.
 • Jednotlivé části se do výsledné známky započítávají v poměru 25 (sloh) : 25 (didaktický test) : 50 (ústní část)
 • Pokud má výsledná známka hodnou x.5, zaokrouhluje se podle matematických pravidel
 • Pokud v některé části student neuspěje, zkoušku neopakuje. Do výsledného hodnocení se mu započítá klasifikačním stupněm „nedostatečně“.

 

 1. Sloh
 • Slohová práce v rozsahu min. 200 slov na zadaný slohový útvar a téma.
 • Časová dotace: 2 vyučovací hodiny a bude napsána v průběhu druhého pololetí

 

 1. Didaktický test
 • Typ úloh vychází z maturitního didaktického testu, je zaměřený zejm. na pravopis, gramatiku, čtenářskou gramotnost, v menší míře na stylistiku a literaturu
 • Časová dotace: 60 minut
 • Hodnocení DT (100 – 88% = 1; 87 – 74% = 2; 73 – 59% = 3; 58 – 44% = 4; 43 – 0% = 5)
 1. Ústní zkouška
 • Ústní zkouška se bude zakládat na rozboru uměleckého textu vylosovaného titulu a na prezentaci čtenářských zkušeností s využitím čtenářského deníku.
 • Do 30. 9. bude zveřejněn na webu školy školní kánon malé maturity, který bude obsahovat 10 titulů. Ke každému titulu bude vytvořen pracovní list, který bude tvořen pouze uměleckým textem určeným k rozboru.
 • Zároveň žák předloží při zkoušce svůj čtenářský deník zpracovaný v průběhu studia, který bude obsahovat alespoň 15 titulů.
 • Během zkoušky student provede rozbor uměleckého textu a na základě svého čtenářského deníku pohovoří o své čtenářské zkušenosti a zodpoví doplňující otázky zkoušejících, které mohou propojovat umělecký text s jeho zápisy ve čtenářském deníku.
 • Časová dotace maximálně 15 minut

Struktura zkoušky z anglického jazyka:

 • Zkouška z AJ se skládá ze dvou částí – didaktický test (75 bodů) a ústní zkouška (25 bodů).

 

 1. Didaktický test
 • Části: Gramatika, Slovní zásoba, Poslech, Čtení s porozuměním, Psaní, Překlad
 • Časová dotace: 60 minut

 

 1. Ústní zkouška
 • Popis obrázku a dialog s učitelem
 • Monolog na jedno vylosované téma z 10 tematických okruhů, které budou na webu školy zveřejněny do 30.9.
 • Časová dotace: maximálně 10 minut
 • Ústní projev se bude hodnotit z hlediska gramatiky, slovní zásoby, dodržení obsahu, plynulosti projevu a výslovnosti. Za každé kritérium obdrží student 0‑5 bodů, max. 25bodů celkem.

 

       Struktura zkoušky z matematiky:

 1. Didaktický test
 • Časová dotace: 60 minut
 • Test bude zaměřen na operace s přirozenými, celými a racionálními čísly, práci s proměnnou (elementární úpravy výrazů, grafy funkcí) a neznámou (řešení rovnic lineárních a jejich soustav, kvadratické rovnice), porozumění údajům v tabulkách a grafech, řešení slovních úloh a geometrických úloh početních i konstrukčních.