Struktura zkoušky z českého jazyka:

 • Zkouška z ČJL se skládá ze tří částí, které tvoří výslednou známku.
 • Jednotlivé části se do výsledné známky započítávají v poměru 25 (sloh) : 25 (didaktický test) : 50 (ústní část)
 • Při známce na rozmezí se celková známka řídí výsledkem ústní zkoušky (např. student, jemuž vychází průměr z malé maturity 1,5 a z ústní zkoušky získal známku 1, bude z malé maturity z ČJL celkově hodnocen známkou 1).
 • Pokud v některé části student neuspěje, zkoušku neopakuje. Do výsledného hodnocení se mu započítá klasifikačním stupněm „nedostatečně“.
 • Známka z malé maturity představuje 1/3 celkové hodnoty známky z předmětu na vysvědčení za 2. pololetí.

1.Sloh

 • Slohová práce v rozsahu min. 250 slov na zadaný slohový útvar a téma.
 • Časová dotace: 110 minut
 • Studenti si volí jeden z následujících útvarů: vypravování, popis/líčení, úvaha, reportáž, zpráva
 • Hodnocení práce:
  30‑27 bodů = 1
  26‑22 bodů = 2
  21‑17 bodů = 3
  16‑12 bodů = 4
  11‑0 bodů = 5

2. Didaktický test

 • Typ úloh vychází z maturitního didaktického testu, je zaměřený zejm. na pravopis, gramatiku, čtenářskou gramotnost, v menší míře na stylistiku a literaturu
 • Časová dotace: 90 minut
 • Hodnocení testu:

dosažení 100−89 % bodů = 1
88−77 % bodů = 2
76−63 % bodů = 3
62−50 % bodů = 4
49−0% bodů = 5

3. Ústní zkouška

 • Ústní zkouška se bude zakládat na rozboru uměleckého textu vylosovaného titulu a na prezentaci čtenářských zkušeností s využitím čtenářského deníku.
 • Do 30. 9. bude zveřejněn na webu školy školní kánon malé maturity, který bude obsahovat 10 titulů. Ke každému titulu bude vytvořen pracovní list, který bude tvořen pouze uměleckým textem určeným k rozboru.
 • Zároveň žák předloží při zkoušce svůj čtenářský deník zpracovaný v průběhu studia, který bude obsahovat alespoň 15 titulů.
 • Během zkoušky student provede rozbor uměleckého textu a na základě svého čtenářského deníku pohovoří o své čtenářské zkušenosti a zodpoví doplňující otázky zkoušejících, které mohou propojovat umělecký text s jeho zápisy ve čtenářském deníku.
 • Časová dotace maximálně 15 minut.

Struktura zkoušky z anglického jazyka:

 • Zkouška z AJ se skládá ze dvou částí – didaktický test (75 bodů) a ústní zkouška (25 bodů).

 

 1. Didaktický test
 • Části: Gramatika, Slovní zásoba, Poslech, Čtení s porozuměním, Psaní, Překlad
 • Časová dotace: 60 minut

 

 1. Ústní zkouška
 • Popis obrázku a dialog s učitelem
 • Monolog na jedno vylosované téma z 10 tematických okruhů, které budou na webu školy zveřejněny do 30.9.
 • Časová dotace: maximálně 10 minut
 • Ústní projev se bude hodnotit z hlediska gramatiky, slovní zásoby, dodržení obsahu, plynulosti projevu a výslovnosti. Za každé kritérium obdrží student 0‑5 bodů, max. 25bodů celkem.

 
Struktura zkoušky z matematiky:

 1. Didaktický test
 • Časová dotace: 60 minut
 • Test bude zaměřen na operace s přirozenými, celými a racionálními čísly, práci s proměnnou (elementární úpravy výrazů, grafy funkcí) a neznámou (řešení rovnic lineárních a jejich soustav, kvadratické rovnice), porozumění údajům v tabulkách a grafech, řešení slovních úloh a geometrických úloh početních i konstrukčních.