Podmínky klasifikace, kritéria hodnocení a požadavky v předmětu německý jazyk na GPJP                                (aktualizované pro školní rok 2018/ 19)

 1. test z gramatiky
  Na konci každé lekce, popřípadě jiného většího tematického celku, píše student test z gramatiky.
  hodnota známky je 0,5
 2. test ze slovní zásoby a frází
  V průběhu nebo na konci každé lekce, popřípadě jiného většího tematického celku, píše student test ze slovní zásoby a frází.
  hodnota známky je 0,5
 3. ústní zkoušení
  Student je průběžně zkoušen ústně, známky mají různou hodnotu (referáty, monology, dialogy, prezentace).
  cca 3 známky za pololetí
 4. komplexní písemná práce
  Na konci každého klasifikačního období píše student komplexní písemnou práci.
  • prima, sekunda - písemná práce je složena z testu jazykové kompetence
   (gramatika a slovní zásoba) a eseje (krátký text dle úrovně)
   hodnota známky je 2 x 1,0
   Váha jednotlivých částí pololetní práce: 75% gramatika, 25% psaní
  • tercie, kvarta – v pololetí je písemná práce složena z testu jazykové kompetence a eseje, na konci školního roku student píše komplexní písemnou práci totožnou s vyšším stupněm gymnázia
  • vyšší stupeň gymnázia - písemná práce je složena ze 4. částí – poslechu, čtení s porozuměním, eseje (podle úrovně, třídy) a testu jazykové kompetence (gramatika a slovní zásoba).
   hodnota známky je 3x1,0
   Váha jednotlivých částí pololetní práce:
   60% gramatika, 20% psaní, 10% čtení, 10% poslech.
 5. domácí příprava
  Za každý nesplněný domácí úkol dostává student známku 5.
  hodnota známky je 0,3
 6. četba
  Student nižšího stupně gymnázia kromě primy přečte minimálně 1 dílo německy píšícího autora za školní rok.
  Student vyššího stupně gymnázia přečte v každém pololetí minimálně 1 dílo německy píšícího autora, podle jazykových schopností v českém nebo německém jazyce.
  Za prokazatelně nepřečtenou četbu dostane student na vysvědčení známku o stupeň horší.
  hodnota známky závisí na druhu výstupu
 7. zvláštní ustanovení - slovní zásoba
  Pokud student dosáhne za pololetí tří pětek z testů ze slovní zásoby (včetně frází)
  dostane na vysvědčení známku o stupeň horší.
  Bude‑li si chtít známku zlepšit, může na konci pololetí požádat o opravný test ze slovní zásoby za celé klasifikační období. Aby došlo k opravě známky, musí test napsat na minimálně 50%.
 8. poznámky
  student je povinen vést si systematicky své poznámky a ukládat materiály pro výuku:
  Způsob vedení poznámek a výukových materiálů je průběžně kontrolován a hodnocen, minimálně však jednou za pololetí.
  hodnota známky či postihu závisí na příslušné vyučující
 9. hodnocení
  jednotná stupnice hodnocení pro obě větve gymnnázia:
  1.........100 -91%
  2..........90 - 76%
  3..........75 - 61%
  4……..60 - 50%
 10. výsledná známka z předmětu
  Aritmetický průměr známek získaných za klasifikační období nemusí bezpodmínečně odpovídat výsledné známce na vysvědčení. O výsledné známce vždy rozhoduje vyučující, neboť jednotlivé známky mají pro celkové hodnocení různý význam. (Např. aritmetický průměr známek v hodnotě 4,2 může dle posouzení dané vyučující znamenat výslednou známku 5 na vysvědčení. Neboli – známka například za jeden domácí úkol nezmění nedostatečné hodnocení důležitých testů a zkoušení
 11. hodnocení ve druhém pololetí oktáv/ 4.ročníků a výstupní test
  Na konci studia píše student výstupní test z jazyků.
  opakovací testy - z učiva vedoucího k výstupnímu testu
  hodnota známky je 0,1
  výstupní test -
  je složen ze 4. částí – poslechu, čtení s porozuměním, eseje a testu jazykové kompetence (gramatika a slovní zásoba) na úrovni B1 až B2 podle úrovně skupiny.
  Studenti, kteří z němčiny nematurují, uspěli v testu, pokud splnili požadavky testu celkově minimálně na 50%.
  Studenti maturující z němčiny splnili požadavky testu, pokud splnili požadavky každé jednotlivé části testu na minimálně 50%.
  Váha jednotlivých částí výstupního testu:
  60% gramatika, 20% psaní, 10% čtení, 10% poslech.
  hodnota známky je 3x 1,0
  opravný test -
  student má při nesplnění podmínek pro úspěšné napsání výstupního testu jeden opravný termín. Opravuje pouze tu část testu, kterou nesplnil na min. 50%.
  hodnota známky je 3x 1,0
  V případě, že student neuspěl ani u opravného testu, bude mu snížena známka na vysvědčení o 1 stupeň.
 12. evaluační test pro vyšší stupeň gymnázia
  Studenti vyššího stupně gymnázia píší na konci školního roku evaluační test.
  Test obsahuje čtení a jazykovou kompetenci na úrovni A1‑B1+ podle úrovně skupiny.
  hodnota známky je 1,0

  Společná kritéria hodnocení studenta v předmětu německý jazyk vypracovala a schválila předmětová komise nj.