Pravidla pro klasifikaci SVF, VO a semináře

Pravidla pro klasifikaci vycházejí ze školního vzdělávacího programu, školního řádu a usnesení předmětové komise SVF a VO.

Minimální počet známek z testů nebo ústního zkoušení za klasifikační období je:

1Vh/týden - 3 známky
2Vh/týden - 5 známek + četby
3Vh/týden - 7 známek + četby

Klasifikaci testů sdělí vyučující nejpozději do týdne.

Mimo to je student hodnocen bezprostředně  za práci v dané hodině resp. připravenost na hodinu, domácí úkol, referát apod. Kritéria hodnocení jsou v kompetenci vyučujícího,

Váha jednotlivých známek (dle systému školy online):

 1. Standardní test nebo ústní zkoušení: váha 1,0
  100‑87% 1
  86‑73% 2
  72‑58% 3
  57‑44% 4
  43‑0% 5
 2. Test minimálních znalostí: váha 2,00
 3. Referát ve formě prezentace před třídou – váha až 1,00, konkrétní váhu určuje vyučující
 4. Četba – váha 0,75. V případě výjimečně kvalitní práce může být student ohodnocen další jedničkou váhy 0,75 (v systému „skolaonline“ označeno jako „četba bonus“)
 5. Práce v hodině - váha až 0,33, konkrétní váhu určuje vyučující
 6. 6) Domácí úkol – váha je stanovena podle náročnosti úkolu a je vyhlášena spolu se zadáním úkolu

Student je povinen kontrolovat si, zda má dostatečný počet známek a sám se hlásit k jejich dopsání nebo ústnímu přezkoušení

Oprava známky z testu nebo ústního zkoušení

Student může požádat o opravu známky vyučujícího, předem se s vyučujícím dohodne na termínu a způsobu přezkoušení. Zkoušen je ze stejného rozsahu látky a do klasifikace se započítává jak původní, tak nová známka. Vyučující může také přezkoušet studenta, poté co mu dá dostatečný čas na doplnění znalostí, z vlastního rozhodnutí. V případě hodnocení testu minimálních znalostí stupněm nedostatečný, je na základě zvážení vyučujícího a jeho rozhodnutí možné napsat opravný test.

Pravidla pro klasifikaci četeb

Doba na vypracování písemné reflexe je stanovena v závislosti na obsáhlosti a náročnosti četby, obvykle však jeden měsíc. Termín pro odevzdání jednotlivých četeb je stanoven spolu se zadáním. Klasifikace četby je žákovi sdělena před dalším termínem pro odevzdání četby.

V případě, že student práci neodevzdá včas, je hodnocena nedostatečnou – v případě, že ji dodá po termínu, je ohodnocena znovu a výslednou známku tvoří aritmetický průměr obou těchto známek (např. 5+1 tj. 3).

Jestliže však student práci neodevzdá vůbec – tj. nejpozději do třiceti dnů před ukončením klasifikace - práce není hodnocena žádnou známkou, celkový průměr se však snižuje o celý stupeň. Podobně je tomu v případě neodevzdání dvou četeb. V případě neodevzdání tří četeb, se započítá jedna práce jako nedostatečná a celkový průměr se snižuje o dva stupně.

Jestliže se student dopustí plagiátorství, je četba brána jako neodevzdaná a student je zároveň kázeňsky potrestán ředitelkou školy za podvodné jednání.

Oprava písemné reflexe četby

Student má právo četbu, dle pokynů vyučujícího, přepracovat a odevzdat znovu. Lhůta na odevzdání přepracované četby je jeden týden. V případě, že je práce hodnocena lépe, tato známka nahrazuje původní.

Pozn. Podrobné pokyny pro vypracování písemné reflexe četeb jsou k dispozici na školních webových stránkách a na nástěnce SVF

Celkové hodnocení

Celkové hodnocení studenta nevychází pouze z prostého matematického průměru získaných známek. Je zohledněn i celkový přístup studenta k předmětu, práce v hodinách, snaha, kterou vykazuje apod. Pokud však student dosáhne z testů a ústního zkoušení (tedy mimo četby, domácí úkoly atd.) průměru 4,5 a horšího, je celkově hodnocen nedostatečnou.

Hodnocení komisionálních zkoušek (dodatečných, opravných)

Do výsledku KZK se započítává samotná zkouška, tak i reflexe četby předepsané pro dané klasifikační období. V případě, že reflexe četby nebyly odevzdány v průběhu řádného klasifikačního období, je povinností studenta odevzdat reflexi (v elektronické podobě) zkoušejícímu nejpozději týden před konáním KZK.