Pravidla pro vypracování reflexí
povinné četby VO a SVF
2017/2018

Obsah práce

Kritická reflexe – vyvážené zhodnocení knihy

 • Student se pokusí vystihnout autorův záměr, vnitřní sdělení díla, hlavní myšlenky.
 • Práce by měla obsahovat problematizování některých autorových myšlenek – hledat argumenty pro a proti.
 • Student v práci použije pět autorových citací (podle pravidel), které nenásilně začlení do textu.
 • V závěru se pokusí o celkové shrnutí a zhodnocení (co se autorovi podařilo a co nikoli)
 • Práce může obsahovat vyjádření postoje studenta, které však není předmětem hodnocení

Způsob zpracování, odevzdání, hodnocení

Rozsah – odpovídající 1,5 - 3 normostranám (normostrana –1800 znaků)

Student knihu (nebo určenou část) přečte – pečlivě a celou (může být také z četby hodnocen ústně nebo v testu) a odevzdá svou práci nejpozději do určeného termínu v tištěné podobě. Zároveň zašle práci jako přílohu na e‑mailovou adresu vyučujícího (V kolonce Předmět uvede třídu, autora, své jméno – např. 1A Novák Jan, Frankl). V případě nejasností rozhoduje zda a kdy student práci odeslal e‑mailem.
Škola si vyhrazuje právo odevzdané práce archivovat a pro vnitřní potřebu (kontrolu) používat po neomezenou dobu.
Neodevzdá‑li student práci v řádném termínu, je tato hodnocena jako nedostatečná. V případě odevzdání po termínu je pak hodnocena znovu (např.: 5+1→ 3). V případě závažných důvodů a po předchozí dohodě může vyučující studentovi termín individuálně prodloužit. Student, jehož práce byla ohodnocena neuspokojivou známkou, může po dohodě s vyučujícím práci předělat a známku si opravit.
Práce odevzdané po termínu jsou akceptovány nejpozději měsíc před ukončením klasifikace
(cca v polovině prosince resp. května). Neodevzdá‑li student do této doby práci vůbec, je mu o stupeň snížena známka na vysvědčení!!! V případě reparátu donese práci ke komisionelní
zkoušce.
V případě, že student knihu nepřečte v zadaném rozsahu, práci (nebo její část) opíše apod., je
posuzována jako neodevzdaná (s důsledky na celkovou známku) a student se tím dopouští
podvodu (s důsledky pro celkové hodnocení chování)
U veškerých citací, přímých i nepřímých, je v práci nezbytně nutné uvést zdroj a to podle citační normy. Přímé i nepřímé citace bez uvedení zdroje budou považovány za plagiátorství.

Při práci s literaturou postupuje student podle této normy:

 1. V případě přímé citace (doslovné citace jedné nebo více vět) student danou část textu označí uvozovkami a uvede citační odkaz (tj. kniha resp. jiný dokument uvedený v seznamu literatury, autor, nakladatelství, rok a místo vydání, strana)
 2. V případě nepřímé citace (interpretace myšlenek převzatých od jiného autora) žák uvede tuto práci v seznamu literatury
 3. V případě použití internetu student uvede v citačním odkazu (viz a)) nebo v seznamu literatury(viz b)) název www.stránek.

Vnější forma

Práce se skládá ze 2‑4 pevně spojených listů (sešívačka, ne sponka).

titulní strana obsahuje:

 • „Četba ze SVF“
 • autor a název díla
 • jméno studenta, třída
 • „datum odevzdání:“ (doplní rukou před odevzdáním)
 • podepsané Čestné prohlášení:
  „Prohlašuji, že jsem písemnou práci vypracoval(a) samostatně jen na základě použité literatury uvedené v seznamu“
 • Seznam použité literatury se uvádí na poslední straně.

Ve škole je k dispozici ve vymezenou dobu počítačová učebna, příp. počítače v knihovně, zde je možno práci jak přepsat do elektronické podoby, tak vytisknout, případně poslat e‑mailem.