Projekt - Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Termín: Leden 2022 - Srpen 2022
Stručný popis projektu: Individuální a skupinové doučování žáků, jehož cílem je odstranění nedostatků způsobených při distanční výuce ve školním roce 2020/21.
Doučování probíhá v předmětech matematika, chemie, cizí jazyky a společenské vědy.
Účastní se ho žáci vyššího stupně gymnázia, převážně v maturitních ročnících.
Financováno Evropskou unií - Next Generation EU
Výše dotace: 53 625,‑Kč

Doučování žáků škol pokračuje v období : Září 2022- Prosinec 2022
Účastní se ho žáci nižšího i vyššího stupně gymnázia
Doučování probíhá v předmětech: český jazyk, matematika, cizí jazyky
Dotace z NPO: 34 800,‑Kč


Doučování žáků škol pokračuje v období : Leden 2023 - červen 2023
Účastní se ho žáci nižšího i vyššího stupně gymnázia
Doučování probíhá v předmětech: český jazyk, matematika, cizí jazyky
Dotace z NPO: 57600,‑Kč

iKAP II – podpora základního a středního školství v Praze

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106
Webové stránky www.prazskyinovacniinstitut.cz/projekty/ikap2


Projekt

Modernizace jazykového vzdělávání na Gymnáziu prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36
je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR

Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000901

Příjemce dotace: Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36, příspěvková organizace

Výzva:  37. výzva – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Specifický cíl: SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Celkové náklady: 2 494 849,00 Kč

Dotace:  2 245 364,10 Kč

Stručný popis projektu

Cílem projektu je zkvalitnění výuky na Gymnázium prof. Jana Patočky v oblasti komunikace v cizích jazycích. Cíle bude dosaženo prostřednictvím vybudování a vybavení dvou nových interaktivních jazykových učeben. Dotace bude použita na pořízení specializovaného moderního vybavení a výukových pomůcek pro výuku cizích jazyků - bude pořízeno nábytkové vybavení učeben umožňující rozmístění nábytku do půlkruhu, žákovská PC, sluchátka a mikrofon ke každému pracovnímu místu, interaktivní tabule, atd.

Doba realizace projektu do 30. 11. 2019.