Smyslem výuky anglického jazyka je naplnění rčení Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem, tedy obohacení studentů o možnost vcítit se do myšlení člověka z jiné jazykové oblasti a získat tak pro sebe to nejlepší z kultury anglicky mluvících zemí, a to na základě vlastních jazykových schopností, bez bariéry překladu.

Cílem je, aby student byl schopen vyjádřit své myšlenky ať ústně či písemně tak, aby se mohl dorozumět s rodilými mluvčími v jakékoliv situaci. Stejně tak by měl porozumět myšlenkám složitějších textů z nejrůznějších oblastí.

Angličtina je dnes již mezinárodně používaným jazykem, který je vyžadován při vstupu do téměř jakéhokoliv zaměstnání a proto i na našem gymnáziu je tento předmět vyučován takovou formou, abychom nejen dostáli požadavkům všeobecného kurikula, ale aby se naši studenti uměli uplatnit především při přijímacím řízení na vysokou školu, popřípadě při vstupu do zaměstnání.

První rok je zaměřen především na sjednocení a doplnění znalostí žáků, kteří přicházejí s různou úrovní angličtiny(předpokladem je dosažená úroveň A2 podle Společného evropského rámce pro jazyky) . V druhém a třetím ročníku se studenti během běžných hodin začínají připravovat nejen na maturitu, ale i na mezinárodně uznávanou zkoušku First Certificate in English. Výuka je dále podpořena semináři konverzace s rodilými mluvčími, řadou specializovaně zaměřených seminářů a v posledním ročníku i semináři, ve kterém se studenti na zkoušku připravují přímo psaním FCE testů.