Biologie

Hledání, poznávání a využívání přírodních zákonitostí podněcuje touhu po hlubším poznávání řádu okolního světa. Biologie otevírá možnosti nahlédnout do nejmenších živých systémů a postupně od nich odvozovat další složitější struktury, které nás obklopují nebo přímo vytvářejí. Pochopení vzájemných vztahů v přírodě je nutné k předvídání možných dopadů aktivit člověka na přírodní prostředí, pro ochranu životního prostředí, pro ochranu zdraví člověka i zdraví ostatních lidí. Výuka předmětu je rozdělena v jednotlivých ročnících na obecnou biologii, biologii rostlin, biologii živočichů, biologii člověka a genetiku. Ve třetím a čtvrtém ročníku mohou studenti volit následující semináře, které rozšiřují základní učivo a připravují na studium na vysokých školách s přírodovědným zaměřením: Seminář Vztahy v přírodě, Seminář Genetiky a biologie člověka, Seminář biologie.

Předmětová komise Biologie

předseda Mgr. Marta Medřická

Pokyny k tvorbě herbáře - nižší gymnázium

Pokyny k tvorbě herbáře - vyšší gymnázium

Kritéria hodnocení

Jednohodinové předměty

 • minimálně 3 známky za pololetí celkem
 • doporučena 1 známka ústní zkoušení - může být nahrazena referátem či samostatným vystoupením
 • minimálně 2 testy (100% hodnota)
 • 1 známka (resp. 2 známky poloviční hodnoty) z laboratorních cvičení - neplatí pro oktávy a čtvrtý ročník, které jsou bez LP

Dvouhodinové předměty

 • minimálně 5 známek 100% hodnoty za pololetí celkem
 • doporučena 1 známka ústní zkoušení (100% hodnota) - může být nahrazena referátem či samostatným vystoupením
 • minimálně 3 testy (100% hodnota)
 • 1 známka (resp. 2 známky poloviční hodnoty) z laboratorních cvičení (neplatí pro primy a sekundy)
 • primy a sekundy minimálně 4 známky z laboratorních cvičení s hodnotou 25%

Poznámka k laboratorním cvičením

 • Laboratorní práce z přírodních věd – primy až kvarty, povinný předmět hodnocený v rámci Biologie
 • Praktikum člověk a příroda – kvinty až septimy (první až třetí ročníky čtyřletého gymnázia), povinný předmět hodnocený v rámci Biologie

Další kritéria hodnocení

 • hodnocení písemných prací (známka 100% hodnoty)
  1 ...100 - 88%
  2 ... 87 - 71%
  3 ... 70 - 50%
  4 ... 49 - 30%
  5 ... 29 - 0%
 • pokud student získá více než 1 nedostatečnou známku z písemných prací, může mu být uložena doplňková zkouška stejně jako při zvýšené absenci (více než 25%)
 • pokud student bude mít více než 1 absenci za pololetí z laboratorních cvičení, může mu být uložena náhradní práce
 • při vysoké absenci (více než 50%), může být studentovi uložena doplňková zkouška z laboratorních cvičení v hodnotě 100%
 • protokol z laboratorních cvičení musí být předložen učiteli ke kontrole do 1 týdne, v odůvodněných případech do 2 týdnů (pokud student odevzdá protokol později, bude hodnocen sníženou známkou), pokud student protokol neodevzdá do 4 týdnů, bude hodnocen nedostatečnou
 • součástí hodnocení Biologie v terciích je známka 100% hodnoty za vypracování herbáře
 • součástí hodnocení Biologie v sextách (2. ročník) je známka 100% hodnoty za vypracování herbáře (herbář je odevzdáván v 1. pololetí školního roku)
  • při neodevzdání herbáře bude studentovi snížena celková známka z předmětu biologie o jeden stupeň
 • součástí hodnocení Biologie je určování vybraných skupin organismů (poznávačka)
 • druh a hodnotu známky dle rozsahu poznávačky určuje vyučující
 • součástí výsledné známky z Biologie je i hodnocení aktivity žáka v hodinách - druh a hodnotu známky určuje vyučující
 • při neodevzdání seminární práce ve stanoveném termínu, může být studentovi snížena celková známka z daného předmětu o jeden stupeň