Biologie

Hledání, poznávání a využívání přírodních zákonitostí podněcuje touhu po hlubším poznávání řádu okolního světa. Biologie otevírá možnosti nahlédnout do nejmenších živých systémů a postupně od nich odvozovat další složitější struktury, které nás obklopují nebo přímo vytvářejí. Pochopení vzájemných vztahů v přírodě je nutné k předvídání možných dopadů aktivit člověka na přírodní prostředí, pro ochranu životního prostředí, pro ochranu zdraví člověka i zdraví ostatních lidí. Výuka předmětu je rozdělena v jednotlivých ročnících na obecnou biologii, biologii rostlin, biologii živočichů, biologii člověka a genetiku. Ve třetím a čtvrtém ročníku mohou studenti volit následující semináře, které rozšiřují základní učivo a připravují na studium na vysokých školách s přírodovědným zaměřením: Seminář Vztahy v přírodě, Seminář genetiky, Seminář biologie, Seminář Somatologie a základy medicíny.

Předmětová komise Biologie

předseda Mgr. Lenka Saska

Pokyny k tvorbě herbáře - nižší gymnázium

Pokyny k tvorbě herbáře - vyšší gymnázium

Pokyny pro tvorbu fotografického herbáře pro studenty vyššího gymnázia

Kritéria hodnocení pro rok 2022/23

 • minimálně 2 známky znalostního charakteru s hodnotou 100% v případě distanční výuky (při prezenční výuce minimálně 3)
 • pokud student získá více než 1 nedostatečnou známku z testu znalostního charakteru, tak mu může být uložena doplňková zkouška
 • 1 doporučená známka z ústního zkoušení nebo jiného ústního projevu (referát apod.)
 • minimálně 1 známka z laboratorních cvičení s hodnotou 25- 50% pro vyšší gymnáziu, pro nižší gymnázium minimálně 3 známky z laboratorních cvičení s hodnotou 25‑50%
 • při nesplnění výše uvedených podmínek, může být studentovi udělena doplňková případně až komisionální zkouška
 • při absenci nad 25% v prezenční výuce může být studentovi udělena doplňková zkouška, nad 50% pak komisionální zkouška
 • pokud bude mít student více než 25% absenci za pololetí z laboratorních cvičení, bude mu udělena náhradní práce, při absenci nad 50% mu může být udělena doplňková zkouška

Poznámka k laboratorním cvičením

 • laboratorní práce z přírodních věd – primy až kvarty, povinný předmět hodnocený v rámci Biologie
 • praktikum člověk a příroda – kvinty až septimy (první až třetí ročníky čtyřletého gymnázia), povinný předmět hodnocený v rámci Biologie

Další kritéria hodnocení

 • hodnocení písemných prací (známka 100% hodnoty)
  1 ...100 - 88%
  2 ... 87 - 71%
  3 ... 70 - 50%
  4 ... 49 - 30%
  5 ... 29 - 0%
 • protokol z laboratorních cvičení musí být předložen učiteli ke kontrole do 1 týdne, v odůvodněných případech do 2 týdnů (pokud student odevzdá protokol později, bude hodnocen sníženou známkou), pokud student protokol neodevzdá do 4 týdnů, bude hodnocen nedostatečnou
 • hodnota známky z protokolu je 0,25 - 0,5
 • součástí hodnocení Biologie v terciích je známka 100% hodnoty za vypracování herbáře
 • součástí hodnocení Biologie v sextách (2. ročník) je známka 100% hodnoty za vypracování herbáře (herbář je odevzdáván v 1. pololetí školního roku)
 • součástí hodnocení Biologie je určování vybraných skupin organismů (poznávačka)
  • druh a hodnotu známky dle rozsahu poznávačky určuje vyučující
 • součástí výsledné známky z Biologie je i hodnocení aktivity žáka v hodinách - druh a hodnotu známky určuje vyučující
 • při neodevzdání seminární práce ve stanoveném termínu, může být studentovi snížena celková známka z daného předmětu o jeden stupeň