Latina

Seznam učebnic 2022‑2023‑Latina
V hodinách latiny budeme používat následující učebnice, které je nutné si pořídit:
Učebnice: https://www.librilatini.cz/latina/eshop/0/3/5/89‑Familia‑Romana‑Lingua‑Latina‑per‑se‑illustrata‑I
Pracovní sešit: https://www.librilatini.cz/latina/eshop/0/3/5/101‑Exercitia‑Latina‑I-Latinska‑cviceni‑1
Obě publikace je možné zakoupit na výše uvedeném eshopu.

Výuka latiny je určena pro zájemce o širší a hlubší humanitní vzdělanost, ke které přirozeně patří znalost latiny a antické kultury. Studium latiny učí specifickým způsobem myslet o jazyce a vnímat jazyk jako takový, a proto usnadňuje osvojování si i jiných jazyků, zejména románských. Pravidelné osvojování si latiny vede k celoživotně potřebným studijním návykům. Větší část semináře je věnována jazyku, menší pak antické kultuře a reáliím (mytologie a náboženství, literatura apod.)

Den latiny

Den latiny se letos uskuteční na prosincové Kalendy (1. prosince 2022) na ÚŘLS FF UK. Podrobný program bude zveřejněn
Dne 24. listopadu tohoto roku se již po čtvrté konal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Den latiny, který také tradičně studentky a studenti našeho gymnázia navštívili. Jednalo se o celodenní program přednášek a seminářů, mezi kterými si zvolili dle svého zájmu a dostala se jim tak možnost nahlédnout pod pokličku široké škály oborů a disciplín z oblasti klasických studií. Ve výběru nechyběla gramatická ani literární témata na příkladech známých latinsky píšících autorů od antiky až po novověk, nechyběla témata z řecké a římské historie, klasické archeologie, mytologie či muzikologických bádání. Mnoho našich studentek a studentů projevilo velký zájem o témata spojená poněkud úžeji s aktuálním děním e.g. antický versus současný ateismus, historie a současnost řecké diaspory či hledání lingvistických spojitostí mezi latinou a „latinou dneška“ – angličtinou. Den latiny splnil v případě studentek a studentů GPJP svůj účel summa cum laude, oceňujeme práci paní doc. Pultrové a kolektivu Ústavu řeckých a latinských studií FF UK a tleskáme za a pro další úspěšný ročník.

Certamen Latinum (Latinská olympiáda)

Organizační pokyny pro další kolo latinské soutěže gymnázií a středních škol Certamen Latinum zveřejníme zde.