Latina

Seznam učebnic 2021‑2022‑Latina
V hodinách latiny budeme používat následující učebnice, které je nutné si pořídit:
Učebnice: https://www.librilatini.cz/latina/eshop/0/3/5/89‑Familia‑Romana‑Lingua‑Latina‑per‑se‑illustrata‑I
Pracovní sešit: https://www.librilatini.cz/latina/eshop/0/3/5/101‑Exercitia‑Latina‑I-Latinska‑cviceni‑1
Obě publikace je možné zakoupit na výše uvedeném eshopu.

Výuka latiny je určena pro zájemce o širší a hlubší humanitní vzdělanost, ke které přirozeně patří znalost latiny a antické kultury. Studium latiny učí specifickým způsobem myslet o jazyce a vnímat jazyk jako takový, a proto usnadňuje osvojování si i jiných jazyků, zejména románských. Pravidelné osvojování si latiny vede k celoživotně potřebným studijním návykům. Větší část semináře je věnována jazyku, menší pak antické kultuře a reáliím (mytologie a náboženství, literatura apod.)

Den latiny

Dne 24. listopadu tohoto roku se již po čtvrté konal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Den latiny, který také tradičně studentky a studenti našeho gymnázia navštívili. Jednalo se o celodenní program přednášek a seminářů, mezi kterými si zvolili dle svého zájmu a dostala se jim tak možnost nahlédnout pod pokličku široké škály oborů a disciplín z oblasti klasických studií. Ve výběru nechyběla gramatická ani literární témata na příkladech známých latinsky píšících autorů od antiky až po novověk, nechyběla témata z řecké a římské historie, klasické archeologie, mytologie či muzikologických bádání. Mnoho našich studentek a studentů projevilo velký zájem o témata spojená poněkud úžeji s aktuálním děním e.g. antický versus současný ateismus, historie a současnost řecké diaspory či hledání lingvistických spojitostí mezi latinou a „latinou dneška“ – angličtinou. Den latiny splnil v případě studentek a studentů GPJP svůj účel summa cum laude, oceňujeme práci paní doc. Pultrové a kolektivu Ústavu řeckých a latinských studií FF UK a tleskáme za a pro další úspěšný ročník.