Matematika

Předmětová komise Matematiky

předseda RNDr. Yvetta Jirovská
Seminář matematiky

 Kritéria hodnocení

Matematika

Za pololetí 2 čtvrtletní písemné práce- váha známky 1,0, další menší testy a ústní zkoušení - váha dle uvážení vyučujícího
ve 2. pololetí (konec května) ve všech ročnících srovnávací test - váha známky 1,0 (může nahradit jednu čtvrtletní písemnou práci)
Nutno dodržet minimální počet známek dle hodinové dotace v příslušném ročníku.

Seminář matematiky a Repetitorium matematiky

V každém pololetí minimálně jeden dvouhodinový test (váha známky 1,0) + menší testy - celkový počet známek musí být minimálně 5 známek za pololetí.

Akce (celkový přehled zde)

Matematické soutěže

Pythagoriáda

Matematický klokan

Matematická olympiáda

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení na gymnázium z matematiky

Žáci VI. A se zúčastnili výstavy hlavolamů a deskových her: