Matematika

Předmětová komise Matematiky

předseda RNDr. Yvetta Jirovská


Seminář matematiky

Matematika je na naší škole vyučována ve všech ročnících čtyřletého i osmiletého studia. Obsah učiva vychází ze schváleného školního vzdělávacího programu Vzdělání – cesta ke svobodě. Žáci zde rozvíjejí své logické myšlení, spolupráci se spolužáky v rámci skupinové práce, učí se pracovat s chybou. Tím vším se rozvíjejí kompetence k řešení problémů, kompetence k učení a kompetence pracovní.
V předposledním ročníku studia si žáci mohou zvolit některý z výběrových seminářů týkajících se matematiky: Seminář z matematiky, který dále rozvíjí jejich vědomosti, nebo Repetitorium matematiky, které upevňuje vědomosti získané při předchozím studiu.
V maturitním ročníku vyučujeme Seminář z matematiky, Repetitorium matematiky a Seminář z matematické analýzy, kde se žáci seznamují se základy diferenciálního a integrálního počtu.
Žáci se zúčastňují i řady soutěží. V minulém školním roce dosáhli řadu úspěchů v Matematické olympiádě, v soutěži Matematický klokan a zúčastnili se soutěže družstev BRLOH.

Kritéria hodnocení:

Matematika:
Pravidla pro klasifikaci matematiky vycházejí ze školního vzdělávacího programu a byla odsouhlasena na schůzi předmětové komise. Žák napíše každé čtvrtletí písemnou práci za dané období a ve čtvrtém čtvrtletí komplexní písemnou práci za celý rok. U studentů kvarty je tato písemná práce nahrazena tzv. „malou maturitou“. Známky z těchto prací jsou doplněny hodnocením z kratších testů, ústního zkoušení a práce v hodině.

Seminář matematiky a Repetitorium matematiky:

V každém pololetí minimálně jeden dvouhodinový test (váha známky 1,0) + menší testy - celkový počet známek musí být minimálně 5 známek za pololetí.

Pro rozsáhlejší písemné práce se používá přibližně toto hodnocení:
1 100 % až 88 %
2 87 % až 72 %
3 71 % až 50 %
4 49 % až 33 %
5 32 % až  0 %

Finanční gramotnost
Ve čtvrtek 24. 11. proběhl projekt Finanční gramotnost, kterého se zúčastnili žáci VI.A, VI.B a 2.c. Žáci si prohloubili znalosti právních předpisů týkajících se pracovněprávních vztahů, daní a zdravotního a sociálního pojištění. Součástí projektu byla i přednáška externisty týkající se bezpečnosti při placení na internetu. Žáci potom vypracovali dva pracovní listy, jejichž tématikou byl výběr optimálního finančního řešení plánování dovolené a cesty na koncert v cizině.

Matematické soutěže

Pythagoriáda

Matematický klokan

Matematická olympiáda

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení na gymnázium z matematiky

Matematický klokan na GPJP
Dne 18. 3. 2022 proběhla ve škole soutěž MATEMATICKÝ KLOKAN. Nejlepšího výsledku v kategorii Benjamin dosáhla Hana Fuksová z II.A . V dalších kategoriích pak David Horník, Metoděj Bezděk a Linda Murčová.

Žáci VI. A se zúčastnili výstavy hlavolamů a deskových her: