Volitelné předměty na rok 2020 - 2021 pro septimy a 3.c

Přihlašování bude probíhat na studijním portálu GPJP: http://sup.gpjp.cz

Přístupová hesla studenti obdrží na svou mailovou adresu uloženou ve škole online.

1. kolo volby seminářů pro příští školní rok bylo uzavřeno ve čtvrtek 5. března 2020.

2. kolo (dovolba za neotevírané semináře) bylo zahájeno v pondělí 9. 3. ve 12.00 a bude uzavřeno ve čtvrtek 12. 3.

V 2. kole není možné vybírat (nebudou otevřeny) semináře: SL, BD, Šk, Lat, SVv.

Seznam volitelných předmětů s anotacemi na rok 2020 - 2021 pro septimy a 3.c ve formátu pdf ZDE

U jednotlivých seminářů je uvedena zkratka používaná v rozvrhu a návrh personální zajištění, které bude ve finále záviset na otevřených seminářích a úvazcích jednotlivých vyučujících. V některých případech předpokládáme otevření více verzí semináře.

1. SL - Literatura a film (Z. Segi)
PRO: studenty, kteří si chtějí prohloubit své znalosti o literatuře a filmu, chtějí v literatuře (i filmu) najít co nejvíc toho, co jim dílo může dát; pro studenty, kteří si chtějí prohloubit své znalosti k ústní maturitní zkoušce z češtiny.
CÍLE: Budeme se zabývat analýzou literárních děl s důrazem na texty školního kánonu, ke zlepšení interpretačních schopností nám poslouží také filmová adaptace literárního díla. Studenti si zdokonalí své dosavadní znalosti komplexní analýzy textu podle struktury ústní maturitní zkoušky a dozvědí se základní poznatky o analýze filmu.

2. FCE - First Certificate in English (Z. Sauer, K. Kopečná)
Příprava na zkoušky Cambridge zkoušky FCE na úrovni B2. Probírání vzorových testů a rozbor jejich zvládnutí v oblasti čtení, poslechu, gramatiky, eseje a ústní části. Rozšiřování slovní zásoby nutné pro zvládnutí těchto testů. Seminář je určen pro studenty na vyšší úrovni AJ.Škola spolupracuje s jazykovou agenturou Cambridge P.A.R.K. Na začátku školního roku se studenti závazně přihlásí na zkoušku a na jaře 2020 ji absolvují v budově naší školy nebo v květnu či červnu na naší nebo jiné škole. V listopadu nebo lednu probíhá mock test (cvičný test), ve kterém studenti získají výsledky, které jim pomohou zaměřit se na oblasti, ve kterých se chtějí zlepšit před finálním testem.

3. CAE – Certificate in Advanced English (I. Martínková)
Příprava na zkoušky Cambridge zkoušky CAE na úrovni C1. Probírání vzorových testů a rozbor jejich zvládnutí v oblasti čtení, poslechu, gramatiky, eseje a ústní části. Rozšiřování slovní zásoby nutné pro zvládnutí těchto testů. Seminář je určen pro studenty na vyšší úrovni AJ.
Škola spolupracuje s jazykovou agenturou Cambridge P.A.R.K. Na začátku školního roku se studenti závazně přihlásí na zkoušku a na jaře 2021 ji absolvují v budově naší školy nebo v květnu či červnu na naší nebo jiné škole. V listopadu nebo lednu probíhá mock test (cvičný test), ve kterém studenti získají výsledky, které jim pomohou zaměřit se na oblasti, ve kterých se chtějí zlepšit před finálním testem.

4. STt - Překladatelský seminář (Z. Sauer, V. Sivková)
Překlad textů (AJ‑ČJ, ČJ‑AJ) z oblastí práva, psychologie, sociologie, politologie, lingvistiky, religionistiky, žurnalistiky a krásné literatury. Základy teorie překladu z obou jazyků. Překlady kratších textů do anglického jazyka. Editační práce. Spolupráce ve dvojicích a teamu. Seminář je určen pro zájemce o studium humanitních oborů s pokročilejší úrovní angličtiny.

5. Nk - Seminář německého jazyka (T. Meinczingerová, P. Otčenášková)
Seminář je zaměřený na mluvený projev v německém jazyce. Důraz je kladen na témata související s ústní maturitní zkouškou a s mezinárodními jazykovými zkouškami minimálně úrovně B1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Seminář vede k rozšíření slovní zásoby k tématům zachycujícím běžné životní situace a k novým poznatkům z reálií německy mluvících zemí (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Lucembursko). Součástí je také literární blok seznamující studenty s nejvýznamnějšími epochami a vybranými díly v německy psané literatuře.

6. BD - Noch besser in Deutsch (P. Otčenášková, I. Volprechtová)
Seminář je primárně určen pro studenty méně pokročilých jazykových skupin s cílem podpořit jazykovou výuku studentů především 4 letého studia. Je zaměřen na opakování a prohlubování látky, která je součástí běžných hodin německého jazyka. Věnuje se rozvoji základních jazykových dovedností, jakými jsou čtení, psaní, poslech a mluvení. V semináři se věnujeme opakování základních gramatických jevů a procvičování jazykových dovedností potřebných k úspěšnému složení maturitní zkoušky, závěrečných testů z německého jazyka nebo mezinárodních jazykových zkoušek úrovně minimálně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Součástí je rozšíření slovní zásoby v souladu s uvedenou jazykovou úrovní. Seminář je vhodný také pro studenty, kteří potřebují získat větší jistotu v mluveném i psaném projevu.

7. DLF - Příprava na maturitní zkoušku a mezinárodní zkoušky DELF B1‑B2 (K. Drábková)
1. Seminář je určen jednak studentům, kteří jsou na úrovni A2 a rádi by se připravili na zkoušku ve Francouzském institutu DELF junior B1‑B2.
Juniorská verze zkoušky DELF má stejnou strukturu jako DELF pro dospělou veřejnost. Rozdíl je pouze v tématech, která jsou přizpůsobena zájmovým oblastem mládeže. Zkouška je určena pro studenty druhého stupně základních škol a středních škol a získaný diplom má stejnou platnost jako diplom ze zkoušky DELF pro dospělou veřejnost.
Jednotlivé úrovně zkoušek jsou nezávislé a kandidáti se mohou zapsat na jakoukoliv zvolenou úroveň. V každé úrovni jsou hodnoceny čtyři jazykové kompetence: poslech, mluvený projev, porozumění textu a písemný projev. Složení této zkoušky vám umožní lepší přístup ke studiu ve frankofonních zemích, ale i na českých vysokých školách se zaměřením na francouzský jazyk a v neposlední řadě lepší uplatnění na trhu práce.
2. Tento seminář je zároveň vhodný pro studenty, kteří budou skládat jak společnou či profilovou maturitní zkoušku z francouzského jazyka, kde jsou hodnoceny tytéž jazykové kompetence: poslech, mluvený projev, porozumění textu a písemný projev. Ideální variantou k úspěšnému složení zkoušek je absolvování dvouletého běhu semináře, kde jsou průběžně probrána všechna témata vyžadovaná jak u maturitní zkoušky, tak i u mezinárodní zkoušky DLF.

8. Šk - Seminář španělského jazyka (S. Zavadilová)
V semináři ze španělského jazyka si studenti rozšíří slovní zásobu, řečové dovednosti, mluvní pohotovost, praktické zvládnutí gramatických struktur a reálií španělsky mluvících zemí v takovém rozsahu, aby byli schopni španělsky komunikovat v běžných komunikačních situacích. Předmět je vhodný pro studenty, kteří chtějí z předmětu maturovat. Součástí výuky je upevnění, prohloubení a procvičení témat k maturitě formou písemného vypracování maturitních témat.

9. Lat - Seminář latiny (L. Říhová)
Seminář pro začátečníky i pokročilé. Výuka latiny je určena pro zájemce o širší a hlubší humanitní vzdělanost, ke které přirozeně patří znalost latiny a antické kultury. Studium latiny učí specifickým způsobem myslet o jazyce a vnímat jazyk jako takový, a proto usnadňuje osvojování si dalších jazyků. Pravidelné studium latiny vede k celoživotně potřebným studijním návykům a ke komplexnímu rozvoji myšlení. Část semináře je věnována antické kultuře a reáliím. Seminář ocení nejen ti, kdo zvažují studium humanitních a jazykovědných oborů, ale jistě také adepti právních věd, medicíny a přírodovědných oborů.

10. SSv - Seminář společenských věd a filosofie (H. Rýdlová)
Seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo prvních dvou , resp. třech ročníků, jehož zvládnutí je předpokladem rozumění tématům semináře z hlediska jejich vztahu k celku lidské zkušenosti a potřeby orientovat se v sobě i v okolním světě. V semináři je kladen důraz na uvědomění si historických, sociálních i individuálních předpokladů problémů, které jsou v jednotlivých společenských vědách tématizovány, a zároveň jde o pokus uvědomit si, a tak i překlenout, parciálnost vědy jako takové. Studenti jsou vedeni k důsledně kritickému přístupu ke každodennosti a jejímu nesamozřejmému založení, důslednému čtení a rozumění, a tudíž ke schopnostem rozpoznat, resp. ubránit se manipulativnímu tlaku ze strany společnosti. Seminář je určen nejenom pro ty, kteří chtějí z předmětu maturovat, studovat na vysoké škole společenskovědního zaměření, ale i těm, kteří budou skládat scio testy v přijímacích zkouškách na VŠ a všem těm, kteří chtějí rozumět!

11. SD - Světové dějiny od r. 1945 do současnosti v souvislostech (Od jaderné zbraně k islámskému státu) (J. Kodrová)
Náplní semináře je podrobné vysvětlení vývoje světových dějin od druhé světové války do současnosti, přičemž důraz je kladen na to, aby se žáci dokázali dobře zorientovat v současném globálním světovém vývoji, rozpoznali kořeny současného stavu a uvědomili si i možné cesty dalšího vývoje. (Mezi klíčové probírané otázky patří bipolární rozdělení světa po druhé světové válce, vznik jaderné zbraně, korejská válka, Suezská krize, válka ve Vietnamu, vznik a vývoj Izraele, otázky Číny, Dálného a Blízkého východu, dekolonizace světa...válka na Ukrajině, ISIS.)

12. SRG - Seminář z regionální geografie (L. Boček)
Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí o regionech a významných státech světa. Náplní budou témata z fyzické geografie (v makro i mikroregionálním pohledu), geografie obyvatelstva a sídel a ekonomické geografie (ekonomická struktura, cestovní ruch). Cílem semináře je zachytit jak specifika jednotlivých celků (analytickou metodou), tak podat komparativní pohled na jejich inter a intraregionální uspořádání a vztahy. Součástí semináře bude také exkurze do vybraného příhraničního regionu.

13. SVv - Seminář výtvarné výchovy (J. Hanuš, M. Bakšteinová)
Seminář Výtvarné výchovy je orientován především na prohloubení studia proměn současné a historické vizuální kultury, která tvoří nedílnou složku světa, ve kterém žijeme. Pomocí průřezových témat propojuje běžnou vizuální zkušenost, kterou zakoušíme, s rovinou výtvarného umění a jeho historií. Prostřednictvím přednášek, diskuzí, studia literatury, aktivní výtvarné tvorby a návštěv aktuálních výstav a galerií, je maximálně rozvíjena vizuální gramotnost, která je potřebná k mediální orientaci a k utváření estetické citlivosti. Nedílnou složku tvoří mezioborové propojení výtvarného umění s běžnou součástí našich životů, jakým je například architektura a její vztah k prostoru nebo mimoevropské umění a náš vztah k jiným kulturám. Toto propojení povede studenty ke schopnosti interpretace vizuálních znaků a kódů okolo nás a ke schopnosti vytvářet si tak svůj názor na kvalitu těchto vjemů.

14. SVP - Seminář Vztahy v přírodě (M. Medřická)
V semináři jsou probírána témata, která nejsou součástí základních hodin biologie. Dělí se na část ekologickou a etologickou. Studenti budou mít možnost seznámit se základní ekologickou problematikou, s jednotlivými ekosystémy a vztahy, které se v nich uplatňují. Pozornost bude věnována i vlivu člověka na životní prostředí, jeho ochraně a trendu trvale udržitelného rozvoje. V rámci této části bude řešena problematika ohrožených druhů rostlin a živočichů, otázka jejich pašování a ilegálního lovu či zabíjení. Součástí budou i situační hry, analýzy aktuálních ekologických problémů i pozorování vlastního vlivu na životní prostředí (spotřeba vody, obalů apod.). Etologická část semináře poskytne prostor seznámit se základními metodami etologického výzkumu, domestifikovanými druhy i mechanismy vrozeného a získaného chování živočichů, včetně člověka. Studenti budou mít možnost pochopit, proč zvířata reagují na konkrétní situaci určitým způsobem a etologii v praxi si budou moci vyzkoušet i při pozorování jimi vybraného živočicha.

15. SCh - Seminář chemie (J. Kosová)
Seminář rozšiřuje vybraná témata základních hodin chemie, která jsou součástí profilové maturitní zkoušky a i většiny přijímacích zkoušek na chemické, lékařské, farmaceutické a zemědělské obory vysokých škol. Jedná se o chemickou strukturu, chemické rovnováhy a reakční kinetiku. Zaměříme se také na chemické výpočty, vyčíslování redoxních rovnic a systematické názvosloví anorganické chemie. V semináři se budeme věnovat také analytické chemii, která se zabývá chemickým složením látek. Toto téma je nadstavbou základních hodin, jeho součástí jsou laboratorní práce, při nichž si studenti budou moci vyzkoušet jednotlivé metody určování neznámých vzorků a jejich množství. Cílem semináře je tedy rozšířit dosavadní vědomosti z hodin chemie a připravit studenty na další studium na školách s chemickým zaměřením.

16. SF - Seminář fyziky (J. Jirovský)
Seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo fyziky probírané na gymnáziu a je určen pro studenty 3. i 4. ročníku, kteří mají o obor zájem nebo uvažují o maturitě z fyziky či se připravují na VŠ studium přírodovědného či technického zaměření. Cílem semináře je umožnit studentovi komplexní pohled na fyziku jako jednu z přírodních věd, poznat hlouběji metody práce ve fyzice a aplikace základních fyzikálních poznatků v praxi.

17. SM - Seminář matematiky (J. Nushartová)
Seminář pro studenty, kteří uvažují o maturitě z matematiky, studiu VŠ, kde bude matematika jedním z hlavních studijních předmětů. V semináři půjde o prohloubení a rozšíření znalostí z matematiky, o kvalitní přípravu k profilové části maturity z matematiky na GPJP.

18. RM - Repetitorium matematiky I (M. Mazurová)
Seminář pro studenty 3. ročníku, kteří si chtějí procvičit a upevnit své znalosti z hodin matematiky či uvažují o maturitě z matematiky ve společné části maturitní zkoušky nebo o studiu na vysoké škole, kde matematika nepatří mezi hlavní studijní předměty. Seminář opakuje znalosti z 1. ročníku a průběžně procvičuje látku M 3. ročníku. Tento seminář má pokračování ve 4. ročníku: Repetitorium matematiky II pro 4.ročník

19. Prg - Seminář programování a IVT (D. Švarc)
Seminář je zaměřen jednak na základy programování – algoritmizace úloh, základní programové konstrukce, práce s daty v konkrétních programovacích jazycích, jednak na aktuální témata v informatice, jejichž zpracováním se rozšíří základní učivo informatiky (např. LAN, WiFi a mobilní sítě, bezpečnost v sítích, autorská práva na internetu, programování pro MS Office, pokročilá práce s operačními systémy). Seminář bude probíhat částečně formou praktické výuky, částečně formou studentských prezentací. V případě zájmu studentů se předpokládá i příprava na maturitní zkoušku z informatiky.

20. Dg – Zobrazovací metody (J. Michalik)
Seminář je zaměřen na rozvíjení prostorové představivosti, metody řešení planimetrických i stereometrických úloh, základní metody deskriptivní geometrie a jejich využití nejen ve stavební praxi. Seminář je vhodný nejen pro studenty se zájmem o studium architektury, stavebnictví, strojírenství nebo matematiky na vysoké škole. Mezi probíraná témata patří:
Prostorová představivost: Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin. Prostorové řešení úloh. Řezy těles. Základní postupy při řešení stereometrických úloh.
Zobrazení v Eukleidovské rovině: Shodnosti. Podobnosti. Osová afinita. Středová kolineace. Kruhová inverze. Využití zobrazení při řešení geometrických úloh synteticky.
Promítání: Vztah mezi skutečností, modelem a jeho průměty. Mongeovo promítání. Kótované promítání. Pravoúhlá axonometrie. Pomůcky využívané v deskriptivní geometrii.
Kuželosečky: Zavedení kuželoseček. Základní konstrukce kuželoseček. Vlastnosti kuželoseček a jejich význam nejen ve stavební praxi.
Tělesa: Mnohostěny. Základní rotační tělesa. Tvorba modelů.

Přihlášení seminářů

provedete na tomto odkazu