Volitelné předměty na rok 2020 - 2021 pro oktávy a 4.c

Přihlašování bude probíhat na studijním portálu GPJP: http://sup.gpjp.cz

Přístupová hesla studenti obdrží na svou mailovou adresu uloženou ve škole online.

1. kolo volby seminářů pro příští školní rok bylo uzavřeno ve čtvrtek 5. března 2020.

V 2. kole není možno vybírat (nebudou otevřeny) semináře: CAE, STt, PVI, BD, Lat, Pog.

2. kolo (dovolba za neotevírané semináře) bylo zahájeno v pondělí 9. 3. ve 12.00 a bude uzavřeno ve čtvrtek 12. 3.

Seznam volitelných předmětů na rok 2020 - 2021 pro  oktávy a 4.c ve formátu pdf ZDE

U jednotlivých seminářů je uvedena zkratka používaná v rozvrhu a návrh personální zajištění, které bude ve finále záviset na otevřených seminářích a úvazcích jednotlivých vyučujících. V některých případech předpokládáme otevření více verzí semináře.

1. SMR - Média a rétorika aneb Femonény dneška v médiích (J. M. Havlík)

Na semináři se budeme zabývat tím, jak různá média (tisk, internet, sociální sítě, literatura, divadlo, film) mluví o aktuálně diskutovaných tématech. Bude pro nás tedy důležité nejen média popsat, ale především je sledovat a analyzovat na konkrétních příkladech. Každý student představí semináři, jak nějakou zprávu (jev) prezentují různá media a povede o tématu diskusi s ostatními. Tak procvičíme především mluvený i psaný projev (rétorika) a vytvoříme si přehled o mediálním a kulturním prostředí naší současnosti.

PRO: studenty, kteří chtějí prohloubit svou přípravu na maturitní slohovou práci z ČJL, kultivovat mluvený projev pro ústní část maturitní zkoušky, či připravit se na přijímací zkoušky na vysoké školy – na obory jako žurnalistika, tvůrčí psaní a publicistika, komunikace v médiích, český jazyk a literatura atp.

CÍLE: Nacvičíme útvary publicistického (fejeton, zprávu, řízený rozhovor, reportáž) a řečnického stylu (projevy při různých příležitostech, moderovanou diskusi atp.) Budeme analyzovat reklamu a ukázky z televizních mluvených projevů (talkshow, či televizní debaty).

2. TK - Texty a kontexty (M. Mořická, J. M. Havlík, M. Pavlík, Z. Segi, V. Sivková)

PRO: studenty, kteří chtějí prohloubit svou přípravu na maturitní ústní zkoušku z ČJL a didaktický test z ČJL, analýza neuměleckých textů také pomůže zvládnout písemnou maturitní práci.

CÍLE: Systematicky bude rozvíjena schopnost interpretace uměleckého a neuměleckého textu. Studenti si vyzkouší ústní maturitní zkoušku nanečisto. Naučí se pracovat s různými odbornými zdroji vhodnými pro přípravu k maturitě z ČJL. Seznámí se s typy úloh přítomnými v maturitním didaktickém testu a naučí se je řešit. Práce s neuměleckým textem studenta naučí základní stylistické pojmy a orientaci v základních slohových útvarech.

3. CAE - Certificate in Advanced English (Z. Sauer, I. Martínková)
Příprava na zkoušky Cambridge zkoušky CAE na úrovni C1. Probírání vzorových testů a rozbor jejich zvládnutí v oblasti čtení, poslechu, gramatiky, eseje a ústní části. Rozšiřování slovní zásoby nutné pro zvládnutí těchto testů. Seminář je určen pro studenty na vyšší úrovni AJ, po konzultaci s vyučujícím.
Škola spolupracuje s jazykovou agenturou Cambridge P.A.R.K. Na seminář se přihlašují studenti, kteří se zároveň na začátku školního roku závazně přihlásí na zkoušku a na jaře 2020 ji mohou absolvovat v budově naší školy nebo v květnu či červnu na naší nebo jiné škole. V listopadu nebo lednu probíhá mock test (cvičný test), ve kterém studenti získají výsledky, které jim pomohou zaměřit se na oblasti, ve kterých se chtějí zlepšit před finálním testem.

4. EHC – Geography, history, culture, basic literature of English speaking countries (USA, UK, Canada, Autralia, New Zealand) (I. Martínková, G. Kabrik)
V tomto semináři se studenti seznámí se základními údaji anglicky mluvících zemí především Velké Británie, Irska, USA, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Základními údaji se rozumí důležité informace o místech spojených s historií, literaturou, geografií, kulturními zajímavostmi, současným děním apod., které pomohou při maturitě v samostatném ústním projevu.
Seminář vám rozšíří slovní zásobu, zlepší poslech a porozumění i díky ukázkám z filmů a dokumentů. Zpracování maturitních otázek týkajících se reálii a nácvik ústního projevu k maturitě.

5. EE - English Emergency (J. Drobná)

Seminář zaměřený na opakování všech gramatických jevů od základu. Procvičení dovedností potřebných k úspěšnému složení maturitní zkoušky - reading, writing, listening, speaking. Rozšíření slovní zásoby k maturitním okruhům. Seminář je primárně určen pro studenty nižších skupin A4 - A6 a je zaměřen především na opakování látky. Vhodné i pro studenty, kteří potřebují získat větší jistotu v mluveném projevu.

6. STt - Překladatelský seminář (I. Martínková)

Překlad textů (AJ‑ČJ, ČJ‑AJ) z oblastí práva, psychologie, sociologie, politologie, lingvistiky, religionistiky, žurnalistiky a krásné literatury. Základy teorie překladu z obou jazyků. Překlady kratších textů do anglického jazyka. Editační práce. Spolupráce ve dvojicích a teamu. Seminář je určen pro zájemce o studium humanitních oborů s pokročilejší úrovní angličtiny, zvláště pak pro ty, kteří absolvovali seminář překladu ve 3. ročníku.

7. Phrasal Verbs & Idioms Seminar (J. Landsingerová)

The PVI seminar is designed for those who want to improve and increase their knowledge of phrasal verbs as well as idioms. The course focuses not only on thorough practice of new expressions but also on their usage in everyday life situations.

The ability to use phrasal verbs and idioms correctly in a variety of contexts will be practiced and regularly tested through various games, drama and writing activities.

Level: B2‑C1

8. Nk - Seminář německého jazyka (J. Kosová)
Seminář rozšiřuje poznatky a jazykové kompetence získané během studia jazyka. Zaměřuje se na mluvený projev ve formě monologu, dialogu, popisu obrázků a reakcí na otázky. Učí studenty reagovat přirozeně v běžných situacích při pobytu v zahraničí či rozhovorů s rodilými mluvčími. Prohlubuje znalosti získané v semináři německého jazyka ve 3. ročníku v oblasti reálií německy mluvících zemí a německy psané literatury.
Možným výstupem je individuálně či hromadně organizovaná jazyková zkouška Goethe- institutu úrovně B1 zvaná Zertifikat Deutsch.

9. BD - Noch besser in Deutsch (P. Otčenášková, I. Volprechtová)
Seminář je primárně určen pro studenty méně pokročilých jazykových skupin s cílem podpořit jazykovou výuku studentů především 4 letého studia. Je zaměřen na opakování a prohlubování látky, která je součástí běžných hodin německého jazyka. Věnuje se rozvoji základních jazykových dovedností, jakými jsou čtení, psaní, poslech a mluvení. V semináři se věnujeme opakování základních gramatických jevů a procvičování jazykových dovedností potřebných k úspěšnému složení maturitní zkoušky, závěrečných testů z německého jazyka nebo mezinárodních jazykových zkoušek úrovně minimálně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Součástí je rozšíření slovní zásoby v souladu s uvedenou jazykovou úrovní. Seminář je vhodný také pro studenty, kteří potřebují získat větší jistotu v mluveném i psaném projevu.

10. DLF - Příprava na maturitní zkoušku a mezinárodní zkoušky DELF B1‑B2: (dvouletý cyklus) (K. Drábková)
Pro studenty 3. a 4. ročníku čtyřletého studia a septimy a oktávy osmiletého studia.

1. Seminář je určen jednak studentům, kteří jsou na úrovni A2 a rádi by se připravili na zkoušku ve Francouzském institutu DELF junior B1‑B2.
Juniorská verze zkoušky DELF má stejnou strukturu jako DELF pro dospělou veřejnost. Rozdíl je pouze v tématech, která jsou přizpůsobena zájmovým oblastem mládeže. Zkouška je určena pro studenty druhého stupně základních škol a středních škol a získaný diplom má stejnou platnost jako diplom ze zkoušky DELF pro dospělou veřejnost.
Jednotlivé úrovně zkoušek jsou nezávislé a kandidáti se mohou zapsat na jakoukoliv zvolenou úroveň. V každé úrovni jsou hodnoceny čtyři jazykové kompetence: poslech, mluvený projev, porozumění textu a písemný projev. Složení této zkoušky vám umožní lepší přístup ke studiu ve frankofonních zemích, ale i na českých vysokých školách se zaměřením na francouzský jazyk a v neposlední řadě lepší uplatnění na trhu práce.

2. Tento seminář je zároveň vhodný pro studenty, kteří budou skládat jak společnou či profilovou maturitní zkoušku z francouzského jazyka, kde jsou hodnoceny tytéž jazykové kompetence: poslech, mluvený projev, porozumění textu a písemný projev.

Ideální variantou k úspěšnému složení zkoušek je absolvování dvouletého běhu semináře, kde jsou průběžně probrána všechna témata vyžadovaná jak u maturitní zkoušky, tak i u mezinárodní zkoušky DLF:

11. ŠK - španělský jazyk (H. Rýdlová)
V semináři ze španělského jazyka si studenti rozšíří slovní zásobu, řečové dovednosti,
mluvní pohotovost, praktické zvládnutí gramatických struktur a reálií španělsky mluvících zemí v takovém rozsahu, aby byli schopni španělsky komunikovat v běžných komunikačních situacích. Předmět je vhodný pro studenty, kteří chtějí z předmětu maturovat. Součástí výuky je upevnění, prohloubení a procvičení témat k maturitě formou písemného vypracování maturitních témat.

12. DEL - Příprava na mezinárodní zkoušku DELE B1 (S. Zavadilová)
V přípravném semináři na zkoušku DELE se na základě modelů předešlých zkoušek pracuje s jejich strukturou, procvičují se všechny jejich části s důrazem na strategické hospodaření s časem. Klade se důraz na rozvíjení porozumění poslechové části, studují se poučky pro písemnou část zkoušky a slovní zásoba pro rozvíjení ústní části zkoušky. Diplomy DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) jsou mezinárodně uznávaným oficiálním dokladem potvrzujícím úroveň znalosti španělštiny jako cizího jazyka.

13. Lat - Seminář latiny (L. Říhová)
Seminář pro začátečníky i pokročilé. Výuka latiny je určena pro zájemce o širší a hlubší humanitní vzdělanost, ke které přirozeně patří znalost latiny a antické kultury. Studium latiny učí specifickým způsobem myslet o jazyce a vnímat jazyk jako takový, a proto usnadňuje osvojování si dalších jazyků. Pravidelné studium latiny vede k celoživotně potřebným studijním návykům a ke komplexnímu rozvoji myšlení. Část semináře je věnována antické kultuře a reáliím. Seminář ocení nejen ti, kdo zvažují studium humanitních a jazykovědných oborů, ale jistě také adepti právních věd, medicíny a přírodovědných oborů.

14. SSv - Seminář společenských věd a filosofie (H. Rýdlová)
Seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo prvních dvou, resp. třech ročníků, jehož zvládnutí je předpokladem rozumění tématům semináře z hlediska jejich vztahu k celku lidské zkušenosti. V semináři je kladen důraz na uvědomění si historických, sociálních i individuálních předpokladů problémů, které jsou v jednotlivých společenských vědách tématizovány, a zároveň jde o pokus uvědomit si, a tak i překlenout, parciálnost vědy jako takové. Studenti jsou vedeni k důsledně kritickému přístupu ke každodennosti, důslednému čtení a rozumění, a tudíž ke schopnostem rozpoznat, resp. ubránit se manipulativnímu tlaku ze strany společnosti. Seminář je určen nejenom pro ty, kteří chtějí z předmětu maturovat, ale i těm, kteří budou skládat scio testy v přijímacích zkouškách na VŠ. Seminář je určen těm, kteří chtějí studovat na vysoké škole společenskovědního zaměření, či všem těm, kteří nechtějí v životě „bezproblematizovaně spočívat“.

15. RSv - Repetitorium společenských věd (H. Rýdlová)
Seminář je souhrnným průřezem a důkladným prohloubením znalostí témat jednotlivých společenských věd. Jeho cílem je uvědomění si souvislostí života člověka v jeho různých dimenzích (duševní, sociální, politické, ekonomické, kulturní). Je určen nejenom těm, kteří chtějí z tohoto předmětu maturovat, ale všem, kteří budou skládat přijímací zkoušky na kterýkoliv společenskovědní resp. humanitní obor, kteří budou skládat scio testy při přijímacích zkouškách a všem těm, kteří chtějí rozumět realitě společenského života.

16. SPs - Seminář psychologie (D. Brož)
Seminář navazuje a rozšiřuje učivo výuky psychologie v rámci SVF v 1. ročníku studia. Obsahem semináře bude především téma osobnosti jako jednoty kognitivních, emocionálních a konativních procesů, problémy sociální a pedagogické psychologie. Zároveň se studenti seznámí s úskalími psychopatologie (jak v souvislosti s poruchami jednotlivých funkcí lidské psychiky, tak s poruchami osobnosti), obecné i speciální psychopatologie, etologií psychických poruch atd. Důraz bude kladen také na problematiku „duševní hygieny“ a životního stylu.

17. SEk - Seminář ekonomie (ekonomické rozhodování) (D. Brož)
Finance a jejich řízení nás bude provázet celý život. Velkou inovační explozi na finančním trhu doprovázejí také agresivní prodejci („investiční poradci“). Tématem semináře bude společné hledání odpovědí na nejrůznější otázky našeho finančního rozhodování. Co je dluh? Je špatný? Proč finanční systém hraje tak důležitou (nepostradatelnou) roli v ekonomice? Tvorba rodinného rozpočtu. Mzda a její složky, daně, zdravotní a sociální pojištění, daňové přiznání. Jaká je podstata úroku. Časová hodnota peněz. Riziko, výnos, likvidita (investiční trojúhelník). Půjčka od bankovní instituce vs. půjčka od nebankovní instituce. Nekalé praktiky na finančním trhu.

18. SPr - Seminář práva (T. Stavrovský)
Cílem semináře je prohloubit a rozšířit znalosti a dovednosti, které studenti získají, nebo již získali v hodinách výuky společenských věd. Prostřednictvím alternativních metod výuky se budeme snažit vyvrátit vžitou představu, že právo je pouze nudná záležitost, a ukážeme, že právní úprava je sice proměnlivá, často navíc nedokonalá, ale že její znalost je nesmírně užitečná a praktická. A že přemýšlet o právu a dilematech, které musí v dnešní době řešit, může být překvapivě zajímavé a intelektuálně náročné i obohacující. Naším cílem bude naučit se kultivovaně diskutovat o aktuálních tématech, kriticky přemýšlet, argumentovat a obhajovat své stanovisko. Budeme číst a rozebírat vybraná soudní rozhodnutí a sledovat, jak o stejných kauzách referují naše média. Budeme sledovat, že zatímco v některých případech spravedlnost opravdu umí být značně slepá, v jiných dokáže vítězit.

19. SD - Průřez dějinami (J. Kodrová)
Seminář má za úkol připravit studenty k maturitní zkoušce a k následným přijímacím zkouškám na vysoké školy humanitního zaměření. Součástí každého setkání bude jedna maturitní otázka, diskuze nad ní a prezentace, zpracovaná vybraným studentem podle pokynů vyučujícího. Prezentace maturitní otázky bude také tvořit základ pro klasifikaci a to po doplnění známkami z testů. Na závěr školního roku si budou moct maturující studenti vyzkoušet maturitu z dějepisu "nanečisto".

20. DXX - Totalita a demokracie v Evropě 20. století (události, myšlení, kultura) (J. M. Havlík)
Cílem semináře je hlubší studium problematiky dějin 20. století především ve Střední Evropě. Vedle vlastních dějinných procesů se budeme zabývat i z nich plynoucími důsledky pro současnost.
Seminář bude akcentovat témata formování myšlení obyvatel (vliv cenzury), dějiny každodennosti či vliv soužití s menšinami od počátků do současnosti (česko‑německé vztahy, židovská a romská menšina).
V rámci semináře podrobněji probereme technologický (nové vynálezy, objevy), ekonomický (znárodnění, kolektivizace, ekonomická transformace 90. let) a kulturní vývoj střední Evropy (formování myšlení obyvatel v 50. letech, nové vlny ve filmu i v divadelnictví v 60. letech, oficiální kultura kontra disent, přehlcení kulturního trhu v 90. letech; nostalgie po minulém režimu). Součástí semináře bude i seznámení s prací historika a tvorba seminární práce.

21. SVv - Seminář výtvarné výchovy (J. Hanuš, M. Bakšteinová)
Seminář Výtvarné výchovy je orientován především na prohloubení studia proměn současné a historické vizuální kultury, která tvoří nedílnou složku světa, ve kterém žijeme. Pomocí průřezových témat propojuje běžnou vizuální zkušenost, kterou zakoušíme, s rovinou výtvarného umění a jeho historií. Prostřednictvím přednášek, diskuzí, studia literatury, aktivní výtvarné tvorby a návštěv aktuálních výstav a galerií, je maximálně rozvíjena vizuální gramotnost, která je potřebná k mediální orientaci a k utváření estetické citlivosti. Nedílnou složku tvoří mezioborové propojení výtvarného umění s běžnou součástí našich životů, jakým je například architektura a její vztah k prostoru nebo mimoevropské umění a náš vztah k jiným kulturám. Toto propojení povede studenty ke schopnosti interpretace vizuálních znaků a kódů okolo nás a ke schopnosti vytvářet si tak svůj názor na kvalitu těchto vjemů.

22. Pos - Problémové oblasti světa (L. Jelen)
Mezinárodní konflikty, jejich příčiny a možná řešení; politické režimy a jejich vliv na celosvětovou i regionální stabilitu. Seminář se zaměří především na oblasti Blízkého Východu, Afriky, Východní Asie aj. Je koncipován jako mezioborový a určen zejména pro studenty se zájmem o současné politické problémy a způsoby jejich řešení, případně pro ty, kteří se v další etapě studia chtějí těmto otázkám věnovat (politologie, mezinárodní vztahy, teritoriální studia).

 • Politicky nestabilní oblasti Evropy
 • Jugoslávie
 • Severní Afrika
 • Izraelsko Palestinský konflikt
 • Islámský fundamentalismus
 • Válka proti teroru
 • Rusko
 • Čína
 • Indie a Pákistán
 • Nová studená válka. Úvod
 • Evropa jako frontová linie nové studené války

23. SG - Maturitní seminář z geografie (I. Šťovíčková)
Seminář je určen zájemcům o maturitu z geografie a studium geografických oborů na vysokých školách. Součástí je nejen opakování probraného učiva, ale zejména provázání a prohloubení témat geografické problematiky.

24. Sge - Seminář genetiky a biologie člověka (I. Holý)
Seminář je zaměřen na rozšíření základních znalostí z genetiky, problematiky genetických poruch, mutací a křížení. Pozornost bude věnována také zhodnocení jejich pozitivních i negativní projevů, zejména v souvislosti se stále aktuálnější otázkou genetického inženýrství a geneticky modifikovaných organismů. Cílem semináře je i prohloubení znalostí z anatomie a fyziologie člověka. Studenti se naučí používat latinské anatomické názvosloví, budou mít možnost seznámit se s příčinami konkrétních onemocnění a zdravotních problémů, možnostmi jejich řešení a zásadami první pomoci.

25. SBi - Seminář biologie (D. Velgová)
Seminář je vhodný pro zájemce o maturitu z biologie a další studium na přírodovědných či lékařských fakultách. Je koncipován tak, aby se průřezově věnoval všem základním tématům učiva biologie pro gymnázia, které vhodným způsobem doplňuje a propojuje. V semináři bude dán prostor pro konzultace podle požadavků k přijímacím zkouškám na různé VŠ a studenti budou mít také možnost rozšířit si své znalosti i o problematiku antropogeneze a vzniku a vývoje života na Zemi.

26. SCh - Seminář chemie (M. Mazurová)
Seminář je koncipován tak, aby se průřezově věnoval všem základním tématům učiva chemie pro gymnázia. Zaměříme se na systematizaci celého středoškolského učiva chemie, propojenost anorganické a organické chemie a souvislosti mezi složením, strukturou a chováním chemických sloučenin. Seminář je určen pro všechny, kteří chtějí maturovat z chemie nebo se hlásí na vysoké školy, kde je chemie jedním ze studijních předmětů. V semináři bude také dán prostor pro konzultace podle požadavků k přijímacím zkouškám na různé VŠ.

27. Bch - Seminář biochemie (D. Velgová)
Biochemie je obor chemie zabývající se přírodními látkami a chemickými procesy probíhajícími v živých organismech. Je tedy úzce propojen s biologií. Seminář je zaměřen na prohloubení a rozšíření základních znalostí z popisné a dynamické biochemie. Podrobněji se budeme zabývat metabolickými cestami štěpení a syntézy sacharidů, lipidů, bílkovin a látkami, které tyto procesy ovlivňují. Detailněji se seznámíme se strukturou nukleových kyselin, které uchovávají a předávají genetickou informaci, a s jednotlivými kroky replikace a proteosyntézy. V neposlední řadě se budeme také zabývat poruchami těchto metabolických procesů a mutacemi, které vedou k různým onemocněním. Seminář je určen pro studenty 4. ročníků, kteří mají již základy organické chemie a chtějí studovat lékařství, farmacii nebo chemické, biologické či zemědělské obory vysokých škol.

28. RM - Repetitorium matematiky II (H. Ulmannov, I. Volprechtová)
Tento seminář je pokračování semináře 3. ročníku: Repetitorium matematiky I pro 3.ročník. Opakuje znalosti z 2. ročníku a průběžně procvičuje látku M 4. ročníku. Semináře Repetitorium matematiky I a II zopakují během 3. a 4. ročníku celou základní látku středoškolské matematiky a jsou určeny pro studenty, kteří si chtějí procvičit a upevnit své znalosti z hodin matematiky či uvažují o maturitě z matematiky ve společné části maturitní zkoušky nebo o studiu na vysoké škole, kde matematika nepatří mezi hlavní studijní předměty.

29. SM - Seminář matematiky (J. Drake)
Seminář je určen studentům uvažujícím o studiu technických, ekonomických a přírodovědných oborů na vysokých školách. Seminář se zaměří na prohlubování znalostí ze středoškolské  matematiky, řešení náročnějších a problémových matematických úloh kombinujících znalosti z různých kapitol. V semináři se připravíte na profilovou maturitní zkoušku z matematiky, maturitní zkoušku Matematika + a k přijímacím zkouškám na výše zmíněné obory.

30. SMA - Seminář matematické analýzy (Y. Jirovská)
V semináři bude zopakována a prohloubena kapitola funkce a na ní naváže kapitola diferenciální a integrální počet. Bude probrána i aplikace diferenciálního a integrálního počtu ve fyzice. Tento seminář usnadní zvládnutí úvodu do matematické analýzy v 1. ročníku na vysoké škole. Látka semináře je zařazena i do maturitních otázek. Diferenciální a integrální počet není probírán v matematice 4. ročníku.

31. SF - Seminář fyziky (J. Jirovský)
Seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo fyziky probírané na gymnáziu a je určen pro studenty, kteří mají o obor zájem nebo uvažují o maturitě z fyziky či se připravují na VŠ studium přírodovědného či technického zaměření. Cílem semináře je umožnit studentovi komplexní pohled na fyziku jako jednu z přírodních věd, poznat hlouběji metody práce ve fyzice a aplikace základních fyzikálních poznatků v praxi.

32. Prg - Seminář programování a IVT (D. Švarc)

Seminář bude zaměřen na rozšíření znalostí programování, získaných v předchozím semináři. Studenti se setkají s jazyky C, Python a Wiring, PHP. První cca polovina  semináře se věnuje programování, kdy se studenti procvičí ve vytváření a chápání jednoduchých i složitějších algoritmů a sestavování jednoduchých elektronických obvodů za použití jednočipového kontroléru Arduino. Druhá část je pak věnována přípravě na MZK z IT. Studenti vypracují postupně všechna maturitní témata. Každý okruh bude pečlivě rozebrán, objasněn a prozkoušen. Závěrem budou podklady pro studium při přípravě k maturitě.

33. Pog - Seminář počítačové grafiky (Modelování a vykreslování 3D počítačové grafiky. Renderování. Tisk 3D objektů) (O. Sklenářová)

Seminář bude zaměřen na prohloubení znalostí a orientace 3D počítačovém konstruování a na tvorbu a vykreslování počítačové grafiky. Seminář bude těsně navazovat a čerpat z oborů výtvarná výchova, deskriptivní geometrie, matematika, informatika, fyzika a výpočetní technika. Bude zaměřen na práce s free a open – source grafickým 3D editorem Blender. Žáci se budou učit navrhovat, vytvářet, ukládat a následně tisknout objekty na 3D tiskárně.

Seminář bude probíhat jak formu teoretických přednášek, tak i formou praktického cvičení.

34. Dg - Zobrazovací metody (J. Michalik)
Seminář je zaměřen na rozvíjení prostorové představivosti, metody řešení planimetrických i stereometrických úloh, základní metody deskriptivní geometrie a jejich využití nejen ve stavební praxi. Seminář je vhodný nejen pro studenty se zájmem o studium architektury, stavebnictví, strojírenství nebo matematiky na vysoké škole. Mezi probíraná témata patří:
Prostorová představivost: Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin. Prostorové řešení úloh. Řezy těles. Základní postupy při řešení stereometrických úloh.
Zobrazení v Eukleidovské rovině: Shodnosti. Podobnosti. Osová afinita. Středová kolineace. Kruhová inverze. Využití zobrazení při řešení geometrických úloh synteticky.
Promítání: Vztah mezi skutečností, modelem a jeho průměty. Mongeovo promítání. Kótované promítání. Pravoúhlá axonometrie. Pomůcky využívané v deskriptivní geometrii.
Kuželosečky: Zavedení kuželoseček. Základní konstrukce kuželoseček. Vlastnosti kuželoseček a jejich význam nejen ve stavební praxi.
Tělesa: Mnohostěny. Základní rotační tělesa. Tvorba modelů.

Přihlášení seminářů

provedete na tomto odkazu