Český jazyk a literatura

Předmět je rozdělen na tři disciplíny – literární výchovu, jazykovou výchovu a komunikační a slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, ale zároveň jsou ve výuce často propojovány.

Studenti jsou vedeni k získání zejména následujících kompetencí:

 • interpretovat literární text s využitím literárněvědné terminologie
 • vyjadřovat se ve formě mluvené i psané adekvátně ve vztahu k příslušné komunikační situaci
 • spolupracovat v rámci týmu na zadaném výstupu (např. třídní zpravodaj, divadelní scénka)
 • orientovat se v dějinách české i světové literatury
 • zaujímat k různým jazykovým sdělením vlastní postoj

Podmínky klasifikace

Závěrečný test z jazyka a literatury - 1,0 (píšou všichni studenti kromě maturitního ročníku) -neúčast možná jen v případě delší nemoci, v takovém případě student píše v náhradním termínu. Pokud je výsledná známka nedostatečná, bude studentovi snížena známka v celkové klasifikaci o jeden stupeň.

Hodnocení:
100 - 89%= 1
88 - 77%  = 2
76 - 63%  = 3
62 - 50%  = 4
49 - 0%    = 5

Srovnávací test ze slohu - 1,0 (píšou všichni studenti kromě maturitního ročníku) - neúčast možná jen v případě delší nemoci, v takovém případě student píše v náhradním termínu.

Dva didaktické testy - 1,0 (píšou všichni studenti maturitního ročníku) - neúčast možná jen v případě delší nemoci, v takovém případě student píše v náhradním termínu.

Hodnocení podzimního literárního projektu:

1.‑3. Místo: hodnota známky 0, 75

zbytek: 0,5

neodevzdáno: 0,75

Neodevzdání zadané práce většího rozsahu (seminární práce, čtenářský deník) - za druhé neodevzdání se celková známka automaticky snižuje o jeden stupeň, platí i pro semináře

Podobu, počet a váhu známky u dalších klasifikovaných výkonů určuje každý jednotlivý vyučující (např. menší testy, kratší slohové práce, aktivita, ústní zkoušení), výsledná známka nemusí odpovídat aritmetickému průměru.

Školní kánony

Soutěže, projekty

 • Olympiáda z českého jazyka a literatury
 • Literární projekt Hledá se hrdin(k)a  [Zn. Spěchá]
  garantka Zoja Segi
 • Pražské poetické setkání, plakát
 • Literární večery
  garantka Veronika Sivková

Studijní materiály

K maturitě

Školní vzdělávací program