Český jazyk a literatura

Předmět je rozdělen na tři disciplíny – literární výchovu, jazykovou výchovu a komunikační a slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, ale zároveň jsou ve výuce často propojovány.

Studenti jsou vedeni k získání zejména následujících kompetencí:

 • interpretovat literární text s využitím literárněvědné terminologie
 • vyjadřovat se ve formě mluvené i psané adekvátně ve vztahu k příslušné komunikační situaci
 • spolupracovat v rámci týmu na zadaném výstupu (např. třídní zpravodaj, divadelní scénka)
 • orientovat se v dějinách české i světové literatury
 • zaujímat k různým jazykovým sdělením vlastní postoj

Podmínky klasifikace v předmětu ve školním roce 2021/2022
Primy až septimy (kromě kvart) a 1. až 3. ročník 4letého studia:
Ve 2. pololetí absolvují všichni studenti těchto ročníků

 1. a) závěrečnou slohovou práci (bude psána v závěru března v termínu vyhlášeném pro celou školu)
 2. b) závěrečný test z jazyka a literatury (bude psán v 1. polovině června), který bude hodnocen dle následujících kritérií:

dosažení 100−89 % bodů = 1
88−77 % bodů  = 2
76−63 % bodů  = 3
62−50 % bodů = 4
49−0%  bodů  = 5

Závěrečná slohová práce a závěrečný test budou u všech studentů ve 2. pololetí jediným hodnocením s váhou 1,0 v předmětu. Při hodnocení závěrečného testu známkou 5 bude studentovi sníženo celkové hodnocení z předmětu na vysvědčení o stupeň. (V případě závěrečného slohu se hodnocení 5 pouze započítává do průměru.)

Neúčast na závěrečném slohu a závěrečném testu je možná jen v případě delší nemoci, v takovém případě student píše v náhradním termínu.

Oktávy a 4. ročník 4letého studia:

V průběhu školního roku absolvují studenti dva zkušební maturitní didaktické testy. Hodnocení z obou testů bude mít váhu 1,0. Neúčast je možná jen v případě delší nemoci, v takovém případě student píše v náhradním termínu.

Malá maturita pro kvarty

Malá maturita z českého jazyka a literatury se skládá ze 3 částí, a to ze slohové práce, z testu z gramatiky, pravopisu a literární teorie a z ústní zkoušky, která se opírá o četbu studenta (student si při ústní zkoušce losuje 1 knižní titul z 10titulového kánonu, zveřejněného také na stránce předmětu).

Celkové hodnocení z malé maturity se tvoří z dílčích známek v poměru 25 : 25 : 50 (sloh : test : ústní zkouška), při známce na rozmezí rozhoduje aritmetický průměr.

Známka z malé maturity představuje 1/3 celkové hodnoty známky z předmětu na vysvědčení za 2. pololetí.

Literární projekt pro nižší gymnázium:

Pro školní rok 2021/22 bylo vyhlášeno téma literárního projektu „CESTA − DO NEKONEČNA A JEŠTĚ DÁL?“

Projekt zpracovávají studenti všech tříd nižšího gymnázia, vyhlášení nejlepších prací v jednotlivých třídách proběhne do konce listopadu 2021.

Hodnocení literárního projektu:

 1. místo: váha známky 0,75
 2. a 3. místo: váha známky 0,66

ostatní odevzdané práce: váha známky 0,5

práce neodevzdané v termínu: známka 5 s váhou 0,75

Neodevzdané práce většího rozsahu

Pokud student neodevzdá práci většího rozsahu (čtenářský deník, celoškolní literární projekt, seminární práce, čtvrtletní/pololetní projekt) ani v náhradním termínu stanoveném vyučujícím, bude studentovi za tuto práci započítáno do průměru hodnocení 5 a zároveň mu bude na konci pololetí sníženo závěrečné hodnocení z celého předmětu o stupeň. Tato podmínka platí i pro všechny semináře nabízené předmětovou komisí českého jazyka a literatury.

Hodnocení ostatních výkonů

Podobu, počet a váhu známky u dalších klasifikovaných výkonů určuje každý jednotlivý vyučující (běžné testy a slohové práce, aktivita v hodině, ústní zkoušení, referát atd.). Výsledná známka z předmětu nemusí odpovídat aritmetickému průměru, vyučující do ní zahrnuje také celkový přístup studenta k předmětu (jeho aktivitu, odevzdávání jednotlivých úkolů v zadaných termínech atd.)

Školní kánony

Soutěže, projekty

 • Olympiáda z českého jazyka a literatury
 • Literární večery (garantka Veronika Sivková)

Studijní materiály

K maturitě

Školní vzdělávací program

Pozor, pozor📣, horká novinka v nabídce seminářů. Učitelé českého jazyka si pro vás, budoucí studenty třetích ročníků, připravili nový dvouletý seminář s názvem Média a masová kultura. Ten se může následně stát i Vaším maturitním předmětem. Tak neváhejte, pro bližší informace zhlédněte video a přidejte se k nám! 🎬📺✒️📚
Děkujeme současným i bývalým studentům GPJP za pomoc při tvorbě videa.