Český jazyk a literatura

Předmět je rozdělen na tři disciplíny – literární výchovu, jazykovou výchovu a komunikační a slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, ale zároveň jsou ve výuce často propojovány.

Studenti jsou vedeni k získání zejména následujících kompetencí:

  • interpretovat literární text s využitím literárněvědné terminologie
  • vyjadřovat se ve formě mluvené i psané adekvátně ve vztahu k příslušné komunikační situaci
  • spolupracovat v rámci týmu na zadaném výstupu (např. třídní zpravodaj, divadelní scénka)
  • orientovat se v dějinách české i světové literatury
  • zaujímat k různým jazykovým sdělením vlastní postoj

Podmínky klasifikaceZávěrečný test z jazyka a literatury - 1,0 (píšou všichni studenti kromě maturitního ročníku) -neúčast možná jen v případě delší nemoci, v takovém případě student píše v náhradním termínu. Pokud je výsledná známka nedostatečná, bude studentovi snížena známka v celkové klasifikaci o jeden stupeň.

Hodnocení:
100 - 89%= 1
88 - 77%  = 2
76 - 63%  = 3
62 - 50%  = 4
49 - 0%    = 5

Srovnávací test ze slohu - 1,0 (píšou všichni studenti kromě maturitního ročníku) - neúčast možná jen v případě delší nemoci, v takovém případě student píše v náhradním termínu. Pokud je výsledná známka nedostatečná, bude studentovi pouze započtena do celkové klasifikace.
Dva didaktické testy - 1,0 (píšou všichni studenti maturitního ročníku) - neúčast možná jen v případě delší nemoci, v takovém případě student píše v náhradním termínu.

Hodnocení podzimního literárního projektu:
1.‑3. Místo: hodnota známky 0, 75
zbytek: 0,5
neodevzdáno: 0,75

Neodevzdání zadané práce většího rozsahu (seminární práce, čtenářský deník) - za druhé neodevzdání se celková známka automaticky snižuje o jeden stupeň, platí i pro semináře

Podobu, počet a váhu známky u dalších klasifikovaných výkonů určuje každý jednotlivý vyučující (např. menší testy, kratší slohové práce, aktivita, ústní zkoušení), výsledná známka nemusí odpovídat aritmetickému průměru.

- hodnota 1,0 – max. 1‑2 testy/ slohy v 1.pol.
 - ve 2. pol. váha 1,0 pouze závěrečný test a sloh
= při hodnocení 5 při závěrečném testu- 5 zhorší o stupeň horší známka na vysvědčení
= při hodnocení 5 při závěrečném slohu- 5 se pouze započítává do průměru
 - podmínky klasifikace: zůstávají- výsledná známka nemusí odpovídat aritmetickému průměru
 - neodevzdání zadané práce většího rozsahu (seminární práce, čtenářský deník) - za druhé neodevzdání se celková známka automaticky snižuje o jeden stupeň- i semináře

Malá maturita:
 - hodnocení: 25 : 25 : 50, při známce na rozmezí rozhoduje aritmetický průměr
 - celkem: 1/3 celkové hodnoty známky

Distanční výuka: minimální podklad pro klasifikování jsou 2 znalostní známky, dále dle požadavků vyučujícího

Školní kánony

Soutěže, projekty

  • Olympiáda z českého jazyka a literatury
  • Literární večery (garantka Veronika Sivková)

Studijní materiály

K maturitě

Školní vzdělávací program