Český jazyk a literatura

 
Předmět je rozdělen na tři disciplíny – literární výchovu, jazykovou výchovu a komunikační a slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, ale zároveň jsou ve výuce často propojovány.
 
Studenti jsou vedeni k získání zejména následujících kompetencí:

 • interpretovat literární text s využitím literárněvědné terminologie
 • vyjadřovat se ve formě mluvené i psané adekvátně ve vztahu k příslušné komunikační situaci
 • spolupracovat v rámci týmu na zadaném výstupu (např. třídní zpravodaj, divadelní scénka)
 • orientovat se v dějinách české i světové literatury
 • zaujímat k různým jazykovým sdělením vlastní postoj

Podmínky klasifikace v předmětu ve školním roce 2022/2023
Primy až septimy (kromě kvart) a 1. až 3. ročník 4letého studia:

Ve 2. pololetí absolvují všichni studenti těchto ročníků

 1. srovnávací slohovou práci, která se bude psát v týdnu od 27. do 31. března 2023 a bude hodnocena podle následujících kritérií:
  30‑27 bodů = 1
  26‑22 bodů = 2
  21‑17 bodů = 3
  16‑12 bodů = 4
  11‑0 bodů = 5
   
  Slohová práce musí obsahovat minimálně 250‑300 slov. Práce s menším počtem slov se neopravuje a je automaticky hodnocena známkou 5.
   
  Studenti mají na výběr z následujících útvarů:
   
  primy: vypravování, popis, dopis
  sekundy: charakteristika, popis pracovního postupu, líčení
  tercie: zpráva, reportáž, výklad
  kvarty (malá maturita): vypravování, popis/líčení, úvaha, reportáž, zpráva
  kvinty, 1.C: vypravování, popis, charakteristika
  sexty, 2.C: zpráva, článek, reportáž, recenze
  septimy, 3.C: úvaha (2 různá témata), výklad
 2. závěrečný test z jazyka a literatury, který se bude psát mezi 29. 5. a 9. 6. 2023 a bude hodnocen podle následujících kritérií:
  dosažení 100−89 % bodů = 1
  88−77 % bodů = 2
  76−63 % bodů = 3
  62−50 % bodů = 4
  49−0% bodů = 5
   
  Závěrečná slohová práce a závěrečný test budou u všech studentů ve 2. pololetí jediným hodnocením s váhou 1,0 v předmětu. Při hodnocení závěrečného testu známkou 5 bude studentovi sníženo celkové hodnocení z předmětu na vysvědčení o stupeň. (V případě závěrečného slohu se hodnocení 5 pouze započítává do průměru.)
  Neúčast na závěrečném slohu a závěrečném testu je možná jen v případě delší nemoci, v takovém případě student píše v náhradním termínu.

Oktávy a 4. ročník 4letého studia:
V průběhu školního roku absolvují studenti zkušební maturitní didaktický test, hodnocený známkou s váhou 1,0. Neúčast je možná jen v případě delší nemoci, v takovém případě student píše v náhradním termínu.
 
Malá maturita pro kvarty
Malá maturita z českého jazyka a literatury se skládá ze 3 částí, a to ze slohové práce, z testu z gramatiky, pravopisu a literární teorie a z ústní zkoušky, která se opírá o četbu studenta (student si při ústní zkoušce losuje 1 knižní titul z 10titulového kánonu, zveřejněného také na stránce předmětu k 30. 9. 2022).
Celkové hodnocení z malé maturity se tvoří z dílčích známek v poměru 25 : 25 : 50 (sloh : test : ústní zkouška), při známce na rozmezí se celková známka řídí výsledkem ústní zkoušky (např. student, jemuž vychází průměr z malé maturity 1,5 a z ústní zkoušky získal známku 1, bude z malé maturity z ČJL celkově hodnocen známkou 1).
Známka z malé maturity představuje 1/3 celkové hodnoty známky z předmětu na vysvědčení za 2. pololetí.
 
Termíny malé maturity z ČJL:
slohová práce v týdnu 27.‑31. 3. 2023
test v týdnu 24.‑28. 4. 2023
ústní zkoušky v týdnu 29. 5.‑2. 6. 2023
 
Literární projekt pro nižší gymnázium:
Pro školní rok 2022/23 bylo vyhlášeno téma literárního projektu „MASKY“.
Projekt zpracovávají studenti všech tříd nižšího gymnázia, vyhlášení nejlepších prací v jednotlivých třídách proběhne do konce října 2022.
 
Hodnocení literárního projektu:

 1. 1. místo: váha známky 0,75
 2. 2. a 3. místo: váha známky 0,66
 3. ostatní odevzdané práce: váha známky 0,5
 4. práce neodevzdané v termínu: známka 5 s váhou 0,75

Neodevzdané práce většího rozsahu
Pokud student neodevzdá práci většího rozsahu (čtenářský deník, celoškolní literární projekt, seminární práce, čtvrtletní/pololetní projekt) ani v náhradním termínu stanoveném vyučujícím, bude studentovi na konci pololetí sníženo závěrečné hodnocení z celého předmětu o stupeň. Tato podmínka platí i pro všechny semináře nabízené předmětovou komisí českého jazyka a literatury.
 
Hodnocení ostatních výkonů
Podobu, počet a váhu známky u dalších klasifikovaných výkonů určuje každý jednotlivý vyučující (běžné testy a slohové práce, aktivita v hodině, ústní zkoušení, referát atd.). Výsledná známka z předmětu nemusí odpovídat aritmetickému průměru, vyučující do ní zahrnuje také celkový přístup studenta k předmětu (jeho aktivitu, odevzdávání jednotlivých úkolů v zadaných termínech atd.)

Školní kánony

Soutěže, projekty

 • Olympiáda z českého jazyka a literatury
 • Literární večery (garantka Veronika Sivková)

Studijní materiály

K maturitě

Školní vzdělávací program

Pozor, pozor📣, horká novinka v nabídce seminářů. Učitelé českého jazyka si pro vás, budoucí studenty třetích ročníků, připravili nový dvouletý seminář s názvem Média a masová kultura. Ten se může následně stát i Vaším maturitním předmětem. Tak neváhejte, pro bližší informace zhlédněte video a přidejte se k nám! 🎬📺✒️📚
Děkujeme současným i bývalým studentům GPJP za pomoc při tvorbě videa.

-‑>