Český jazyk a literatura

Předmět je rozdělen na tři disciplíny – literární výchovu, jazykovou výchovu a komunikační a slohovou výchovu, které tvoří svébytné celky, ale zároveň jsou ve výuce často propojovány.

Studenti jsou vedeni k získání zejména následujících kompetencí:

  • interpretovat literární text s využitím literárněvědné terminologie
  • vyjadřovat se ve formě mluvené i psané adekvátně ve vztahu k příslušné komunikační situaci
  • spolupracovat v rámci týmu na zadaném výstupu (např. třídní zpravodaj, divadelní scénka)
  • orientovat se v dějinách české i světové literatury
  • zaujímat k různým jazykovým sdělením vlastní postoj
Podmínky klasifikace ČJL

Závěrečný test z českého jazyka a literatury ve školním roce 2020/2021 (úprava podmínek v souvislosti s nestandardním průběhem školního roku vzhledem k pandemii onemocnění covid‑19)

Nižší gymnázium:

Závěrečný test bude psán prezenčně ve škole v průběhu května 2021. Termín bude stanoven v souladu s nástupem tříd nižšího gymnázia na rotační výuku. Žádná třída nebude test psát hned v prvním týdnu po návratu do školy. (Se závěrečným testem v terciích se počítá v týdnu od 24. 5. a v primách a sekundách v týdnu od 31. 5. - přesná data sledujte v rozvrhu ve škole online.)

Závěrečný test v letošním školním roce sestavuje každý vyučující individuálně pro každou svou třídu − cílem testu není jako v minulých letech srovnání tříd v ročníku, ale získání přehledu o tom, jak dalece si zvládli studenti v rámci třídy osvojit učivo, jež s nimi vyučující od září 2020 reálně probral.

Známka z testu bude započítána do klasifikace, ale hodnotu známky stanoví v každé třídě vyučující individuálně s ohledem na další hodnocení, která studenti již během pololetí nasbírali.

Pokud student bude z testu hodnocen známkou 4 nebo 5, je povinen napsat si opravný test v pozdějším termínu, který bude stanoven na základě domluvy s vyučujícím. Oprava testu je možná také v případě hodnocení známkou 3, v tomto případě však není pro studenta povinná.

Vyšší gymnázium:

Závěrečný test bude psán prezenčně ve škole, s online variantou se nepočítá. Termín bude stanoven v souladu s nástupem tříd vyššího gymnázia na rotační výuku, a to tak, že žádná třída nebude test psát hned v prvním týdnu po návratu do školy. V případě, že by se třídy vyššího gymnázia nevrátily k prezenční výuce tak, aby tuto podmínku bylo možné splnit, bude zvažován přesun testu na září 2021.

Závěrečný test v letošním školním roce sestavuje každý vyučující individuálně pro každou svou třídu − cílem testu není jako v minulých letech srovnání tříd v ročníku, ale získání přehledu o tom, jak dalece si zvládli studenti v rámci třídy osvojit učivo, jež s nimi vyučující od září 2020 reálně probral.

Známka z testu bude započítána do klasifikace, ale hodnotu známky stanoví v každé třídě vyučující individuálně s ohledem na další hodnocení, která studenti již během pololetí nasbírali.

Pokud student bude z testu hodnocen známkou 4 nebo 5, je povinen napsat si opravný test v pozdějším termínu, který bude stanoven na základě domluvy s vyučujícím. Oprava testu je možná také v případě hodnocení známkou 3, v tomto případě však není pro studenta povinná.

Malá maturita :

Celkové hodnocení z malé maturity se tvoří z dílčích známek v poměru 25 : 25 : 50 (sloh : test : ústní zkouška), při známce na rozmezí rozhoduje aritmetický průměr.

Známka z malé maturity představuje 1/3 celkové hodnoty známky z ČJL na vysvědčení.

Předpokládané termíny ve školním roce 2020/2021: didaktický test v týdnu od 24. května, ústní zkouška v co nejbližším termínu po skončení klasických maturit studentů 4. ročníku (tj. předpokládáme 2. týden v červnu) − termíny budou upřesněny, sledujte školu online.

Klasifikace v předmětu Český jazyk a literatura:

Podobu, počet a váhu známky u jednotlivých klasifikovaných výkonů určuje samostatně každý vyučující (např. dílčí testy, kratší slohové práce, aktivita, ústní zkoušení).

Výsledná známka z předmětu nemusí odpovídat aritmetickému průměru známek − vyučující do ní zahrnuje také celkový přístup studenta k předmětu (jeho aktivitu, odevzdávání jednotlivých úkolů v zadaných termínech atd.)

Při neodevzdání zadané práce většího rozsahu (např. seminární práce, čtenářský deník) ani v náhradním termínu stanoveném vyučujícím se celková známka z předmětu automaticky snižuje o jeden stupeň (platí i pro semináře nabízené předmětovou komisí ČJL).

V době distanční výuky jsou za minimální podklad pro klasifikování považovány 2 známky ze znalostního testu, dále dle požadavků vyučujícího.

Školní kánony

Soutěže, projekty

  • Olympiáda z českého jazyka a literatury
  • Literární večery (garantka Veronika Sivková)

Studijní materiály

K maturitě

Školní vzdělávací program