Informatika

Předmětová komise Informatiky

předseda Ing. David Švarc

Řád učebny výpočetní techniky

 1. Do učebny student přichází řádně přezutý a s dostatečným předstihem, aby se zvoněním seděl na svém místě, byl přihlášen na počítači a byl připraven k výuce.
 2. Během vyučování má student na lavici jenom to, co je nevyhnutné pro výuku. Když učitel neřekne jinak, jedná se jen o poznámkový blok a psací potřeby.
 3. Je přísně zakázáno používat mobilní telefony, sluchátka a jiná podobná zařízení. Používaní notebooků musí být odsouhlaseno učitelem.
 4. V učebně je zakázáno jíst.
 5. V průběhu vyučovací hodiny se studentnesmí bez svolení učitele samovolně pohybovat po třídě a mluvit.
 6. Žák zodpovídá za svoje místo co se pořádku týče a za to, že počítač, za nímž sedí, bude na konci hodiny ve stejném stavu v jakém byl na začátku hodiny.
 7. Je přísně zakázáno jakkoliv zasahovat do zapojení počítače. Výjimkou je speciální souhlas učitele.
 8. Je zakázáno zasahovat do síťového a elektrického zapojení učebny. Pokud si student chce do sítě zapojit svůj vlastní počítač, musí si od učitele vyžádat svolení. Nabíjení mobilních telefonů a jiných zařízení je zakázáno.
 9. Pokud učitel neřekne jinak, je do školních počítačů zakázáno instalovat či kopírovat nový software. Je rovněž zakázáno spouštět jiný software než jaký byl povolen v rámci výuky (tj. zákaz počítačových her, instant messaging programů, atp.).
 10. Je přísně zakázáno navštěvovat internetové stránky nesouvisející s aktuální výukou. Dále je zakázáno navštěvovat stránky s nelegálním a nemorálním obsahem.
 11. Před opuštěním učebny žák uklidí svoje pracovní místo (tj. lavice a podlaha v okolí lavice) a podle pokynu učitele se buď odhlásí anebo vypne počítač. Nachází‑li se u okna, okno zavře.

Seminář počítačové 3D grafiky

3D Projekt „Průša do školy"