Spolek rodičů

IČ: 64934268
Kontakt: spolek@gpjp.cz

Spolek rodičů a přátel GPJP je dobrovolným neziskovým nepolitickým sdružením rodičů, zákonných zástupců studentů a občanů, kteří se zajímají o výuku a výchovu dětí a mládeže a o práci a rozvoj školy. Spolek je na základě stanov právnickou osobou podle českého práva a je registrován u Ministerstva vnitra od 25. 3. 1996 a dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. následně zapsán u rejstříkového soudu.
Cílem naší činnosti je dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání. Podporujeme moderní způsoby výuky a podnětné prostředí pro vzdělávání našich dětí. Přispíváme finančně i materiálně ke zkvalitnění činností a akcí školy. Podporujeme vzájemnou komunikaci, koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, učitelů, vedení školy a případných dalších subjektů.
Spolek také seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování, předkládá podněty a doporučení k chodu školy a zlepšování školního prostředí.
Ve školním roce 2022/23 přispěl Spolek škole částkou 523 000,- Kč, která byla použita na: jazykové kempy; podporu literární tvorby žáků; expedici DofE; příspěvek na aplikaci Wocabee pro studenty NJ; sportovní akce školy; vybavení učeben novými dataprojektory; vybavení pomůckami na tělesnou výchovu; vybavení učeben a chodeb novým nábytkem; preventivní akce pro žáky školy; příspěvek na školní aktivity – simulace jednání OSN, G20, workshopy; příspěvek na mimoškolní aktivity – sportovní klub, šachy, fotbal, činnost dramatického kroužku; sociální příspěvky studentům; odměny studentům za soutěže, projekty, výborný prospěch; pamětní listy pro absolventy gymnázia; občerstvení při maturitách atd.
V rámci projektu Malých grantů byla navíc mezi některé třídy gymnázia rozdělena částka 46 335,- Kč.
Příspěvky
Vážení rodiče, zapojte se prosím i vy. Máte‐li dobrou vůli pomoci našim dětem, pošlete příspěvek ve výši alespoň 800,- Kč ročně na účet Spolku vedeného u FIO 2101614238/2010.
Jako variabilní symbol prosím uvádějte číslo dle třídy, kterou Vaše dítě navštěvuje (toto číslo bude stejné po celou dobu docházky vašeho dítěte, proto můžete zřídit i trvalý příkaz na celou školní docházku vašeho dítěte), do poznámky prosím napište jméno dítěte a jeho třídu.
V případě, že se rozhodnete přispět formou daru, rádi vám vystavíme darovací smlouvu.

Děkujeme vám všem, kteří se zapojujete!

Spolek rodičů GPJP - variabilní symboly pro školní rok 2023/24
 - variabilní symbol zůstává třídě po celou docházku žáka

Třída Variabilní symbol pro šk. rok 2023/24   Třída Variabilní symbol pro šk. rok 2023/24
prima A 12023 sexta A 12018
prima B 22023 sexta B 22018
sekunda A 12022 septima A 12017
sekunda B 22022 septima B 22017
tercie A 12021 oktáva A 12016
tercie B 22021 oktáva B 22016
kvarta A 12020 1. C 32023
kvarta B 22020 2. C 32022
kvinta A 12019 3. C 32021
kvinta B 22019 4. C 32020

Za Spolek jedná Výbor, který se skládá ze tří členů:

  • předseda: Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D.
  • místopředseda: Mgr. Kateřina Rathouská
  • pokladník: Klára Musilová

Minimálně 2x ročně se schází Kolegium rodičů. Každá třída je v Kolegiu zastoupena rodičem zvoleným na třídních schůzkách. Jednání Kolegia jsou volně přístupná a může je navštívit každý rodič.

Seznam členů Kolegia pro školní rok 2023/24 naleznete ZDE

Podrobnější informace, dotazy nebo připomínky na spolek@gpjp.cz.