Spolek rodičů

IČ: 64934268
Kontakt: spolek@gpjp.cz

Spolek rodičů a přátel GPJP je dobrovolným neziskovým nepolitickým sdružením rodičů, zákonných zástupců studentů a občanů, kteří se zajímají o výuku a výchovu dětí a mládeže a o práci a rozvoj školy. Spolek je na základě stanov právnickou osobou podle českého práva a je registrován u Ministerstva vnitra od 25. 3. 1996 a dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. následně zapsán u rejstříkového soudu.Cílem naší činnosti je dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání. Podporujeme moderní způsoby výuky a podnětné prostředí pro vzdělávání našich dětí. Přispíváme finančně i materiálně ke zkvalitnění činností a akcí školy. Podporujeme vzájemnou komunikaci, koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, učitelů, vedení školy a případných dalších subjektů.

Spolek také seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování, předkládá podněty a doporučení k chodu školy a zlepšování školního prostředí.

Ve školním roce 2020/21 přispěl Spolek škole částkou 235 774,- Kč, která byla použita na nákup notebooků a modemů zapůjčených k distanční výuce žákům gymnázia, nákup doplňků na zrekonstruovaný dvorek školy (židle, stolky..), vybavení tříd IT technikou, odměny studentům za soutěže, projekty a výborný prospěch, podporu školního časopisu, publikaci tvorby žáků v AJ, příspěvky sociálně slabým studentům, občerstvení při maturitách, pamětní listy pro absolventy gymnázia, na maturitní šerpy a maturitní ples (výjimečně konaný v Pavilonu Grébovka). V rámci projektu    Malých grantů   byla navíc mezi některé třídy gymnázia rozdělena    částka 14 427,- Kč .

Příspěvky

Vážení rodiče, zapojte se prosím i vy. Máte‑li dobrou vůli pomoci našim dětem, pošlete příspěvek ve výši alespoň 800,- Kč ročně na účet Spolku vedeného u FIO 2101614238/2010. Jako variabilní symbol prosím uvádějte číslo dle třídy, kterou Vaše dítě navštěvuje (toto číslo bude stejné po celou dobu docházky vašeho dítěte, proto můžete zřídit i trvalý příkaz na celou školní docházku vašeho dítěte), do poznámky prosím napište jméno dítěte a jeho třídu.
V případě, že se rozhodnete přispět formou daru, rádi vám vystavíme darovací smlouvu.

Děkujeme vám všem, kteří se zapojujete!

Spolek rodičů GPJP - variabilní symboly pro školní rok 2021/22
 - variabilní symbol zůstává třídě po celou docházku žáka

Třída Variabilní symbol pro šk. rok 2021/22   Třída Variabilní symbol pro šk. rok 2021/22
prima A 12021 sexta A 12016
prima B 22021 sexta B 22016
sekunda A 12020 septima A 12015
sekunda B 22020 septima B 22015
tercie A 12019 oktáva A 12014
tercie B 22019 oktáva B 22014
kvarta A 12018 1. C 32021
kvarta B 22018 2. C 32020
kvinta A 12017 3. C 32019
kvinta B 22017 4. C 32018

Za Spolek jedná Výbor, který se skládá ze tří členů:

  • předseda: MUDr. Lucie Vančurová
  • místopředseda: PhDr. Galina Jarolímková
  • pokladník: Mgr. Jitka Smejkalová

Minimálně 2x ročně se schází Kolegium rodičů. Každá třída je v Kolegiu zastoupena rodičem zvoleným na třídních schůzkách. Jednání Kolegia jsou volně přístupná a může je navštívit každý rodič.

Seznam členů Kolegia pro školní rok 2021/22 naleznete ZDE

Podrobnější informace, dotazy nebo připomínky na spolek@gpjp.cz.