Spolek rodičů

IČ: 64934268
Kontakt: spolek@gpjp.cz

Spolek rodičů a přátel GPJP je dobrovolným neziskovým nepolitickým sdružením rodičů, zákonných zástupců studentů a občanů, kteří se zajímají o výuku a výchovu dětí a mládeže a o práci a rozvoj školy. Spolek je na základě stanov právnickou osobou podle českého práva a je registrován u Ministerstva vnitra od 25. 3. 1996 a dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. následně zapsán u rejstříkového soudu.
Cílem naší činnosti je dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání. Podporujeme moderní způsoby výuky a podnětné prostředí pro vzdělávání našich dětí. Přispíváme finančně i materiálně ke zkvalitnění činností a akcí školy. Podporujeme vzájemnou komunikaci, koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, učitelů, vedení školy a případných dalších subjektů.
Spolek také seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování, předkládá podněty a doporučení k chodu školy a zlepšování školního prostředí.
Ve školním roce 2021/22 přispěl Spolek škole částkou 320 000,- Kč, která byla použita na jazykové kempy, podporu literární tvorby žáků, nákup knih pro zjednodušenou četbu výuky cizích jazyků, nákup notebooků k zapůjčení sociálně slabým studentům, nákup počítačů do učeben, vybavení odpočinkové učebny na trávení poledních pauz, na dovybavení učeben a chodeb novým nábytkem a závěsy, na opravu a renovaci šatních skříněk, osázení vnitřního dvorku rostlinami, na příspěvky sociálně slabým studentům na povinné akce školy, odměny studentům, činnost dramatického kroužku, program DofE, Wocabee atd.
V rámci projektu Malých grantů byla navíc mezi některé třídy gymnázia rozdělena částka 22 500,- Kč.
Příspěvky
Vážení rodiče, zapojte se prosím i vy. Máte‐li dobrou vůli pomoci našim dětem, pošlete příspěvek ve výši alespoň 800,- Kč ročně na účet Spolku vedeného u FIO 2101614238/2010.
Jako variabilní symbol prosím uvádějte číslo dle třídy, kterou Vaše dítě navštěvuje (toto číslo bude stejné po celou dobu docházky vašeho dítěte, proto můžete zřídit i trvalý příkaz na celou školní docházku vašeho dítěte), do poznámky prosím napište jméno dítěte a jeho třídu.
V případě, že se rozhodnete přispět formou daru, rádi vám vystavíme darovací smlouvu.

Děkujeme vám všem, kteří se zapojujete!

Spolek rodičů GPJP - variabilní symboly pro školní rok 2022/23
 - variabilní symbol zůstává třídě po celou docházku žáka

Třída Variabilní symbol pro šk. rok 2022/23   Třída Variabilní symbol pro šk. rok 2022/23
prima A 12022 sexta A 12017
prima B 22022 sexta B 22017
sekunda A 12021 septima A 12016
sekunda B 22021 septima B 22016
tercie A 12020 oktáva A 12015
tercie B 22020 oktáva B 22015
kvarta A 12019 1. C 32022
kvarta B 22019 2. C 32021
kvinta A 12018 3. C 32020
kvinta B 22018 4. C 32019

Za Spolek jedná Výbor, který se skládá ze tří členů:

  • předseda: MUDr. Lucie Vančurová
  • místopředseda: Mgr. Kateřina Rathouská
  • pokladník: Mgr. Renata Kropáčková

Minimálně 2x ročně se schází Kolegium rodičů. Každá třída je v Kolegiu zastoupena rodičem zvoleným na třídních schůzkách. Jednání Kolegia jsou volně přístupná a může je navštívit každý rodič.

Seznam členů Kolegia pro školní rok 2022/23 naleznete ZDE

Podrobnější informace, dotazy nebo připomínky na spolek@gpjp.cz.