Seminář španělského jazyka

V semináři ze španělského jazyka si studenti rozšíří slovní zásobu, řečové dovednosti, mluvní pohotovost, praktické zvládnutí gramatických struktur a reálií španělsky mluvících zemí v takovém rozsahu, aby byli schopni španělsky komunikovat v běžných komunikačních situacích. Předmět je vhodný pro studenty, kteří chtějí z předmětu maturovat. Součástí výuky je upevnění, prohloubení a procvičení témat k maturitě formou písemného vypracování maturitních témat.