Seminář společenských věd a filosofie

Seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo prvních dvou , resp. třech ročníků, jehož zvládnutí je předpokladem rozumění tématům semináře z hlediska jejich vztahu k celku lidské zkušenosti a potřeby orientovat se v sobě i v okolním světě. V semináři je kladen důraz na uvědomění si historických, sociálních i individuálních předpokladů problémů, které jsou v jednotlivých společenských vědách tématizovány, a zároveň jde o pokus uvědomit si, a tak i překlenout, parciálnost vědy jako takové. Studenti jsou vedeni k důsledně kritickému přístupu ke každodennosti a jejímu nesamozřejmému založení, důslednému čtení a rozumění, a tudíž ke schopnostem rozpoznat, resp. ubránit se manipulativnímu tlaku ze strany společnosti.

Seminář je určen těm, kteří chtějí studovat na vysoké škole společenskovědního zaměření, či všem těm, kteří chtějí rozumět. Je určen těm, které zajímá otázka hranic lidského poznání, lidské moci nad světem, které trápí problém skutečnosti a pravdy, si kladou otázky související s existencí dobra či zla ve světě a hlavně těm, kteří nejsou „držiteli“ pravdy ale plni pochybností.