Seminář Vztahy v přírodě

V semináři jsou probírána témata, která nejsou součástí základních hodin biologie. Dělí se na část ekologickou a etologickou. Studenti budou mít možnost seznámit se základní ekologickou problematikou, s jednotlivými ekosystémy a vztahy, které se v nich uplatňují. Pozornost bude věnována i vlivu člověka na životní prostředí, jeho ochraně a trendu trvale udržitelného rozvoje. V rámci této části bude řešena problematika ohrožených druhů rostlin a živočichů, otázka jejich pašování a ilegálního lovu či zabíjení. Součástí budou i situační hry, analýzy aktuálních ekologických problémů i pozorování vlastního vlivu na životní prostředí (spotřeba vody, obalů apod.). Etologická část semináře poskytne prostor seznámit se základními metodami etologického výzkumu, domestifikovanými druhy i mechanismy vrozeného a získaného chování živočichů, včetně člověka. Studenti budou mít možnost pochopit, proč zvířata reagují na konkrétní situaci určitým způsobem a etologii v praxi si budou moci vyzkoušet i při pozorování jimi vybraného živočicha.

V rámci semináře studenti pracují na předem domluvených projektech a seminárních pracích. Projekty a seminární práce se zaměřují na aktuální otázky ekologie, na reintrodukci živočichů nebo na pozorování vybraných živočichů.