Repetitorium společenských věd

Seminář je souhrnným průřezem a důkladným prohloubením znalostí témat jednotlivých společenských věd a filosofie. Jeho cílem je uvědomění si souvislostí života člověka v jeho různých dimenzích. Je určen nejenom těm, kteří chtějí z tohoto předmětu maturovat, ale všem, kteří budou skládat přijímací zkoušky na kterýkoliv společenskovědní resp. humanitní obor vysokých škol a všem těm, kteří chtějí rozumět. Seminář psychologie

Seminář navazuje a rozšiřuje učivo výuky psychologie v rámci SVF v 1. ročníku studia. Obsahem semináře bude především téma osobnosti jako jednoty kognitivních, emocionálních a konativních procesů, problémy sociální a pedagogické psychologie. Zároveň se studenti seznámí s úskalími psychopatologie (jak v souvislosti s poruchami jednotlivých funkcí lidské psychiky, tak s poruchami osobnosti), obecné i speciální psychopatologie, etologií psychických poruch atd. Důraz bude kladen také na problematiku „duševní hygieny“ a životního stylu.