Seminář německého jazyka

Seminář rozšiřuje poznatky a jazykové kompetence získané během studia jazyka. Zaměřuje se na mluvený projev ve formě monologu, dialogu, popisu obrázků a reakcí na otázky. Učí studenty reagovat přirozeně v běžných situacích při pobytu v zahraničí či rozhovorů s rodilými mluvčími. Prohlubuje znalosti získané v semináři německého jazyka ve 3. ročníku v oblasti reálií německy mluvících zemí a německy psané literatury.

Možným výstupem je individuálně či hromadně organizovaná jazyková zkouška Goethe institutu úrovně B1 zvaná Zertifikat Deutsch.