Seminář společenských věd a filosofie

Seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo prvních dvou , resp. třech ročníků, jehož zvládnutí je předpokladem rozumění tématům semináře z hlediska jejich vztahu k celku lidské zkušenosti. V semináři je kladen důraz na uvědomění si historických, sociálních i individuálních předpokladů problémů, které jsou v jednotlivých společenských vědách tématizovány, a zároveň jde o pokus uvědomit si , a tak i překlenout, parciálnost vědy jako takové. Studenti jsou vedeni k důsledně kritickému přístupu ke každodennosti a jejímu nesamozřejmému založení. Je určen těm, kteří si kladou otázky typu co je člověk, jaký je vztah mezi mocí a právem, zda mají dějiny smysl, proč člověk stále neztratil naději… konečně těm, kteří nechtějí v životě „bezproblematizovaně spočívat“.