Seminář výtvarné výchovy (4. ročníky)

Postup výuky: Výklad, projekce a diskuze, exkurze a návštěvy výstav, výtvarná tvorba
Seminář Výtvarné výchovy je orientován především na prohloubení studia proměn současné a historické vizuální kultury, která tvoří nedílnou složku světa, ve kterém žijeme. Pomocí průřezových témat propojuje běžnou vizuální zkušenost, kterou zakoušíme, s rovinou výtvarného umění a jeho historií. Prostřednictvím přednášek, diskuzí, studia literatury, aktivní výtvarné tvorby a návštěv aktuálních výstav a galerií, je maximálně rozvíjena vizuální gramotnost, která je potřebná k mediální orientaci a k utváření estetické citlivosti. Nedílnou složku tvoří mezioborové propojení výtvarného umění s běžnou součástí našich životů, jakým je například architektura a její vztah k prostoru nebo mimoevropské umění a náš vztah k jiným kulturám. Toto propojení povede studenty ke schopnosti interpretace vizuálních znaků a kódů okolo nás a ke schopnosti vytvářet si tak svůj názor na kvalitu těchto vjemů.

Maturitní ročníky – kritéria hodnocení:

 • 4x písemná práce (maturitní otázky, literatura)
 • Ústní zkoušení

 

Maturitní zkouška

 • Skládá se ze tří částí:
 • Faktografický test (hodnota známky 100%)
 • Ústní část (hodnota známky 97%)
 • Maturitní práce (100%)

 

Maturitní test

 • Maturitní test (psaný v dubnu 2017) je faktografický
 • Student by měl:
 • prokázat znalost a orientaci v historických dějinných obdobích – uměleckých slozích a směrech
 • na základě obrazových ukázek být schopen rozpoznat, odlišit a popsat specifika každého období a správně každé dílo popsat
 • prostřednictvím komparativní metody nalézt společné znaky a naopak odlišnosti zobrazených výtvarných děl
 • prokázat orientaci ve znakových systémech současnosti a minulosti a být schopen je v určitém kontextu správně použít

 

Ústní část

 • Student by měl:
 • prostřednictvím pracovních listů – obsahující obrazové ukázky doplněné názvem a datem vzniku díla – správně odpovědět na vylosovanou maturitní otázku
 • na zobrazených výtvarných dílech popsat problematiku otázky

 

Maturitní práce

 • Téma maturitní práce je jedno společné pro všechny a je vylosováno z cca 10 návrhů studenty samotnými.
 • Odevzdání maturitní práce do 10. 4. 2017.
 • Praktická část maturitní práce může být vytvořena libovolnými výtvarnými prostředky (malba, kresba, grafika, plastika, video, performance, happening, multimédia, kombinované techniky) a kvalita jejího zpracování by měla odpovídat času, který na její vypracování studenti mají.
 • Součástí maturitní práce je teoretická část – esej o rozsahu cca 2 – 4 strany, jež by měla reflektovat úvahy o praktické části a způsobech jejího zpracování. Esej by také měla obsahovat východiska ve formě inspirace z oblasti výtvarné kultury, které ukotvují téma na výtvarně‑historické platformě, kterou si student samostatně dohledá.
 • Maturitní práce je hodnocena vedoucím práce a nezávislým oponentem, který píše posudek, jenž je zveřejněn autorovi práce nejpozději 14 dní před začátkem maturity

 

Maturitní témata z výtvarné výchovy 2016/17

 1. Znak a jeho význam ve výtvarném umění
 2. Umění, tradice a minulost - přijímání i odmítání kulturní minulosti jako součást uměleckého přístupu, proměna obsahů u tradičních výtvarných námětů
 3. Role výtvarného umění a umělce ve společnosti - historické proměny a jiné pojetí v odlišných kulturách
 4. Antické umění a jeho nejvýraznější ohlasy ve vybraných historických obdobích
 5. Evropské umění pod vlivem cizích kultur ve vybraných souvislostech
 6. Emoce a rozum v umění
 7. Vnitřní a fantaskní světy ve výtvarném umění
 8. Výtvarné umění v přírodě vs. příroda ve výtvarném umění
 9. Lidské tělo a prožitek tělesnosti jako středobod výtvarného zájmu ve vybraných obdobích
 10. Umění a politika - umění ve službách politiky i v politickém odporu
 11. Zavržení a oslavovaní – umělci nepochopení současníky, ale zásadní pro následníky
 12. Mimésis vs. abstrakce ve vybraných historických obdobích a klíčových momentech
 13. Destrukce, ready made a fenomén ozvláštnění ve výtvarném umění
 14. Výtvarné umění a momenty syntézy s hudebním a pohybovým uměleckým vyjádřením
 15. Průniky výtvarného umění a filmu
 16. Užité umění a design jako reflexe kulturních hodnot a výtvarných projevů doby
 17. Písmo a obraz - grafický design a jeho proměny, písmo jako výtvarný znak
 18. Kontroverzní umělecké přístupy a témata ve výtvarném umění
 19. Oděvní móda jako svědek kulturně sociálních změn
 20. Architektura a názor - vliv náboženství, politických režimů či ekologických tendencí na architektonické pojetí
 21. Vnitřní prostor a světlo v architektuře a sochařství
 22. Od budovy k městu, od stromu ke komponované krajině – zdařilá i nevhodná urbanistická a krajinářská řešení
 23. Proměny a možnosti sochařské a objektové tvorby, interpretace těchto změn (umístění v prostoru, materiály)
 24. Fotografie a její možnosti ve výtvarném umění, její vliv na ostatní výtvarné přístupy
 25. Komerční kultura konzumní společnosti a fenomén kýče jako zdroj výtvarných námětů, obsahů a forem
 26. Estetika: umělecké dílo jako komunikace