Chemie

V předmětu Chemie se žáci seznamují s řadou chemických dějů, které probíhají okolo nás i v našem těle. Žáci jsou vedeni k pochopení jejich podstaty a schopnosti vyvozovat z daných skutečností závěry. Během studia se seznámí se základy obecné, anorganické a organické chemie a biochemie. Při studiu je kladen důraz na pochopení vzájemných vztahů, např. souvislostí mezi postavením prvku v periodické tabulce a jeho reaktivitou, typem vazeb v organických sloučeninách a reakcemi, které jsou pro ně typické, funkcí jednotlivých přírodních látek v organismech apod. Ve třetím a čtvrtém ročníku mají žáci možnost volit následující semináře, které doplňují učivo středoškolské chemie o další kapitoly, které jsou nezbytné pro dobrou přípravu na studium na vysokých školách s přírodovědným či lékařským zaměřením: Seminář chemie III, Seminář chemie IV, Seminář biochemie.

Předmětová komise Chemie

předseda Mgr. Denisa Velgová

Kritéria hodnocení

Dvouhodinové předměty

 • za pololetí minimálně 3 známky znalostního charakteru 100% hodnoty (v případě distanční výuky 2 známky)
 • doporučena 1 známka z ústního zkoušení (100% hodnota) - může být nahrazena referátem či samostatným vystoupením
 • minimálně 1 známka (25 - 50% hodnota) z laboratorních cvičení
 • při nesplnění výše uvedených podmínek, může být studentovi udělena doplňková případně až komisionální zkouška
 • pokud student získá více než 1 nedostatečnou známku z testu znalostního charakteru, může mu být uložena doplňková zkouška
 • při absenci nad 25% při prezenční výuce může být studentovi udělena doplňková zkouška, v případě laboratorních cvičení přidělena náhradní práce
 •  při absenci nad 50% při prezenční výuce může být studentovi udělena komisionální zkouška, v případě laboratorních cvičení doplňková zkouška

Poznámka k laboratorním cvičením

 • Laboratorní práce z přírodních věd – tercie a kvarty, povinný předmět hodnocený v rámci Chemie
 • Praktikum člověk a příroda – kvinty a sexty (první a druhé ročníky čtyřletého gymnázia), povinný předmět hodnocený v rámci Chemie

Další kritéria hodnocení

 • hodnocení písemných prací (známka 100% hodnoty)
  1 ... 100 - 88%
  2 ... 87 - 71%
  3 ... 70 - 50%
  4 ... 49 - 30%
  5 ... 29 - 0%
 • protokol z laboratorních cvičení musí být předložen učiteli ke kontrole do 1 týdne, v odůvodněných případech do 2 týdnů (pokud student odevzdá protokol později, bude hodnocen sníženou známkou), pokud student protokol neodevzdá do 4 týdnů, bude hodnocen nedostatečnou
 • součástí výsledné známky z Chemie je i hodnocení aktivity žáka v hodinách - druh a hodnotu známky určuje vyučující